متفرقه -

مرجع فیش
- م ت - 2 128 - 1
موضوعات

دستخط های بیت العدل اعظم
1 - 14 شهر الکلمات 121 - 16 جولای 1964
محفل مقدس روحانی ملی بهاییان ایران
شید الله ارکانه
در انتشارات رسمیه آن محفل و مجله اخبار امری در سنه گذشته ملاحظه گردید که همه جا آن امنای عزیزامرالله کلمه ( توقیع) را مورد مکاتیب این هئیت بکار برده اند اگر چه اختیار آن کلمه مبین عواطف قلبیه و خلوص و احترام آن محفل نورانی نسبت به مرجع منصوص و موسسه بیت العدل اعظم و مستحق تقدیر وتمجید ولیکن چون لفظ توقیع ابتدا در مورد آثار منیعه حضرت اعلی جلت عظمته و بعدا جهت آثار گهربار حضرت ولی عزیز امرالله جل ثنائه معمول گشته و در حقیقت از اعلام محسوب ارجح و انسب آنکه آن معاضدان عزیز روحانی کلمه یا کلمات دیگری را جهت مکاتیب این هئیت انتخاب و اختیار فرمایند تا از اختلاط واشتباهاتی که ممکن است در آینده از این ممر عاید احتراز گردد.
با تقدیم روحانیه
بیت العدل اعظم
2 - 9 فوریه 1965
راجع به مسافرت به ارض اقدس
خلبانان و عمال بهایی طیاراتی که حسب الوظیفه بر توقف مختصری در اسرائیل مجبور می باشند ماذونند که ماموریت خویش را به انجام برسانند ولیکن نباید در اینگونه ماموریت ها از احدی تقاضای زیارت اعتباب مقدسه نمایند و یا خود داوطلب اینگونه ماموریت ها شوند.
با تقدیم تحیات بهایی - بیت العدل اعظم
3 - 19 فوریه 1965
راجع به مسافرت به ایران
احبای ممالک سوریه ، اردن ، لبنان ، با معرفینامه می توانند به ایران مسافرت کنند ولی اقامت دائمی شان علی العجاله موکول به کسب اجازه از بیت العدل است . با تقدیم تحیات بهایی - بیت العدل اعظم
4 - 5 شهرالشرف 123 - 4 ژانویه 1967
ارث ، دار مسکونه
محفل مقدس روحانی ملی بهاییان ایران شید الله ارکانه
عطف به مرقومه مورخه 15 شهر الجلال 123 در خصوص دار مسکونه و سهم ولد ارشد مراتب ذیل را به استحضار آن محفل جلیل می رسانیم
اگر متوفی صاحب عمارتی باشد که مرکب از چند منزل و یا آپارتمان باشد ودر موقع وفاتش یکی از این منازل مسکن او باشد و سایر منازل آن عمارت را به دیگران اجاره داده باشد دار مسکونه متوفی منزل و یا آپارتمانی محسوب می شود که محل سکنای او بوده به انضمام توابع آن منزل به شمار رود به عباره اخری دار مسکونه آن قسم از عمارت و ی متروکات است که متوفی د رزمان حیات و در موقع وفات حقیقتا و واقعا آن را مسکن و منزل خویش دانسته و به این عنوان معروف بوده هر منزل و آپارتمان دیگری که درعمارت و یا جزء املاک متوفی باشد مانند سایر متروکات باید بین کلیه وراث تقسیم شود.
با تقدیم تکبیرات منیعه - بیت العدل اعظم
5 - 17 شهر الجمال 125 - 13 می 1968
محفل مقدس روحانی ملی بهاییان ایران شید الله ارکانه
اخیرا ملاحظه گشت که مکاتیب این هئیت که اصلش به انگلیسی است و درایران ترجمه می گردد در وقت طبع و نشر فاقد قید لفظ ترجمه است متمنی است در آینده رعایت فرمایید تا همیشه اصل مکاتیب این هئیت از ترجمه آنها مشخص باشد.
با تقدیم تحیات بهیه
بیت العدل اعظم
6 - 4 شهر الملک 126 - 10 فوریه 1970
ارث ، سهم الارث معلم
محفل مقدس روحانی ملی بهاییان ایران شید الله ارکانه
در جواب مکتوب 12588 مورخ 12 شهر الشرف آن محفل مرقوم می داریم که درباره سهم الارث معلم اقدامی نفرمایند تصمیم درباهر این امو ربه آینده موکول.
با تقدیم تحیات بهیه - بیت العدل اعظم
7 - 4 شهر الجلال 127 - 12 آپریل 1970
خمر و افیون
محفل مقدس روحانی ملی بهاییان ایران شید الله ارکانه
در جواب مکتوب مورخ هشتم شهرالبهاء شماره 75 راجع به نفوسیکه شرب افیون می نمایند در تواقیع مبارکه منصوص است :
" مومن حقیقی باید در کمال صمیمیت متدرجا اقدام به ترک آن نماید."
و نیز می فرمایند :
" شرب خمر و تریاک از محرمات منصوصه حتمیه است لهذا اگر افراد اجتناب ننمایند و متدرجا ترک نکنند .. انفصال آنان را از جامعه به کمال حزم و متانت اعلان نمایدد."
علیهذا در این ایام چنانکه بعد زا مهلت مقرر نفوس معتاد شرب افیون را ترک نگفتند آنان را منفصل اداری نمایید.
با تقدیم تحیات بهیه - بیت العدل اعظم
8 - 4 شهر الجلال 127 - 12 آپریل 1970
فروش افیون
محفل مقدس روحانی ملی بهاییان ایران شید الله ارکانه
در جواب مکتوب دوازدهم شهر البهاء شماره 218 راجع به فروش تریاک از طرف دواخانه هایی که صاحبانش بهایی باشند دو بیان مرکز میثاق را جهت اطلاع آن محفل ارسال میداریم تا دستورات مبارکه را در قضایای وارده ملاک عمل قرار دهند. حضرت عبدالبهاء می فرمایند :
" زرع تریاک جز به جهت علاج جایز نه زیرا در اکثر معالجات مستعمل "
و نیز می فرمایند :
" هر وقت ذکر افیون می شد چهره مبارک متغیر می شد به این درجه مذموم و حرام است مگر کسی به جهت معالجه خرید و فروس نماید که در اجزاخانه ها محض معالجه امراض صرف کنند."
با تقدیم تحیات بهیه
بیت العدل اعظم
9- 19 شهر العلم 127 - 3 نوامبر 1970
بواسطه محفل مقدس روحانی ملی بهاییان ملی ایران شید الله ارکانه
برادر عزیز روحانی جناب .... علیه بهاءالله
مکتوب مورخ 30 شهریور 1349 واصل و اسئله مکتوب 9 ملاحظه گردید.
1- در خصوص احکام ادیان سابقه راجع به خوردن گوشت و حرام و حلال آنها در این دور واجب الاتباع نیست و الیوم در این موارد افراد آزادند.
2- راجع به جواز یا حرمت لاطاری حضرت ولی عزیز امرالله در توقیع مورخ 11 ژانویه 1928 خطاب به محفل ملی بهاییان ایران می فرمایند قوله الاحلی " از ممانعت و ترغیب خودداری نمایند و از تحسین و تقبیح هر دو احتراز کنند" چون عجالتا بیت العدل اعظم الهظ تشریعی در این امر ننمودند یاران در این باره مختارند و در موارد معینه میتوانند با محافل روحانیه مشورت نمایند .
3 - راجع به اجرا حکم زنا عجالتا وقت اجرا بعضی از احکام کتاب مستطاب اقدس نرسیده به موقع خود در آینده تنفیذ خواهد شد.
4 - راجع به لقب مبارک عبدالبهاء مرکز میثاق بعد از صعود نیر آفاق از جمیع القاب شامخه لقب " عبدالبهاء" را برای خود اختیار و یاران را تشویق فرمودند که آن حضرت را جز به عبدالبهاء مخاطب ننماید.
5 - راجع به قتل نفس و لزوم اطاعت سربازان از دستور حکومت باید بدانند که وقتی شخص بهایی اضطرار وارد سلک نظام گردید باید از طرق مشروع و قانونی حتی القوه سعی نماید به مشاغلی در صنف نظام مشغول باشد که منجر به شرکت در مقاتله نگردد ولکن اگر با وجود تشبث به وسایل مشروعه معافیت حاصل نکرد البته مجبور و مکلف بر اطاعت از حکومت ولو آنکه اوامر صادره منجر به شرکت در مقاتله نگردد ولکن گر با وجود تشبث به وسایل مشروعه معافیت حاصل نکرد البته مجبور و مکلف بر اطاعت از حکومت ولو آنکه اوامر صادره منجر به قتل گردد در چنین موارد بهایی عندالله مسئول نیست.
6- راجع عدم جواز ورود به منازل افراد بدون اذن صاحبش و اینکه در مواقع لزوم از قبیل آتش سوزی بدون اجازه دخول جایز نه این امور وجدانیه محسوب در مواقع اضطراری یاران به حکم وجدان رفتار نمایند.
7 راجع به تعطیل محافل ولجناب در ایام محرمه سوادی از قسمتی از اصل توقیع مبارک حضرت ولی امرالله به افتخار بدیع الله آگاه در ضبط آثار مقدسه که نزد این هئیت موجود است چنین است :
"و اما محافل و لجنات و دوایر امریه در ایام اعیاد و مصیبات تعطیل آنها احسن و اولی."
"کلمه اعیاد" از نسخه مطبوعه حذف شده عجالتا بیت العدل اعظم این هدیت مبارک را در این ایام جهت یاران کافی می داند.
8 - مقصد از کلمه خلق در آیه کلمات مکنونه " رضای او در خلق او بوده و هست " این کلمه مفرد اخلاق نیست بلکه چنانچه در ترجمه انگلیسی مبارک مشهود می گردد کلمه خلق معادل مخلوق است.
9 - راجع به تعیین حد طلوع و غروب در ایام صیام ترجمه هیکل مبارک از آیه مبارکه در کتاب اقدس " من الطلوع الی الافول " حاکی است این است که مراد از کلمه طلوع اشراق شمس است و اما در امر صیام در بلدان بعیده اتکال به ساعت در این ایام راجع به محافل روحانیه ملیه آن بلدان است.
امیدوار چنانیم که آن حبیب معنوی افکار را حصر در تبلیغ امرالله و انتشار کلمه الله فرمایند و در این سبیل جلیل موید و مفق باشند.
با تقدیم تحیات بهیه - بیت العدل اعظم
10 - 10 شهر النور - 13 جون 1972
سهم الارث معلم
برادر عزیز روحانی جناب نورالدین طائفی علیه بهاءالله
مکاتیب مورخ 19 شهر البهاء و دوم عید اعظم رضوان واصل و مسائل مرقومه ملاحظه گردید. راجع به سوال سوم که سهم الارث معلم به ه نفوسی یا صندوقی تعلق می گیرد در صورتیکه تعیین معلم به موجب حکم کتاب معلوم باشد که طبق حکم الهی رفتار می گردد و چنانچه تردیدی در این مورد باشد باید به محفل روحانی واگذار کرد تا تصمیمی را که صلاح می دانند مرعی دارند. بیت العدل اعظم تابه حال تفصیا این حکم را معین نکرده لهذا محافل روحانیه در این ایام مختار به اخذ تصمیم در این موردند...
با تقدیم تحیات بهیه
بیت العدل اعظم
11 - 6 شهر الاسماء 129 - 24 آگست 1972
وصیت نامه
محفل مقدس روحانی ملی بهاییان ایران شید الله ارکانه
در ماده شماره 696 خلاصه مذاکرات آن محفل مرقوم بود که محفل روحانی زاهدان کسب تکلیف نموده اند که مازاد عایدی از ملک متصاعد الی الله جناب سید علی کامروا که طبق وصیت ایشان به مصاریف ایام محرمه بهایی تخصیص یافته به چه مصرف برسانند و آن محفل اجازه داده اند به صندوق توکیل تقدیم شود. چنانچه وصیت نامه اختیار تغییر نیت موصی را اجازه نمی دهد بدیهی است چنان تغییری جایز نیست و مازاد نیز باید به همان مصرفی برسد که در وصیت نامه مقرر گردیده مثلا اگر قید محل در وصیت نباشد ممکن است عایدات زائد بر احتیاج را مصروف مخارج ایام تسعه محرمه در نقاطی نمود که احتیاج باشد ولیکن تغییر مقصد موصی جائز نه.
با تقدیم تحیات بهیه
بیت العدل اعظم