ترجمه آثار امری -

مرجع فیش
- ن ش - ت ر - 23 - 128 - 1

دستورات و قرارهای محفل روحانی ملی
1 - نظامنامه لجنه ملی ترجمه زبان انگلیسی
الف - لجنه ملی ترجمه از زبان انگلیسی که اعضا آن از طرف محفل مقدس روحانی ملی انتخاب می شوند تحت نظر مستقیم آن محفل وظایف محوله را انجام میدهند.
ب - وظایف لجنه ملی ترجمه از زبان انگلیسی به قرار ذیل است :
1 - لجنه در آغاز هر سال تشکیلاتی به مجرد آنکه صلاحیت اعضایش از طرف محفل ملی تصویب و ابلاغ گردید به انتخاب هئیت عامله مرکب از ناظم و منشی اقدام می کند و راپرت آن را به محفل ملی تقدیم می نماید.
2 - تعیین اوقات و مدت تشکیل جلسات لجنه موکول به موافقت اکثریت است ولی در شرایط عادی لجنه حداقل در هفته یک جلسه خواهد داشت.
3 - لجنه هرگاه مصلحت بداند از اعضای خود کمیسیونهای فرعی تشکیل خواهد داد تا وظایف محوله را با سرعت بیشترانجام دهند.
4 - لجنه هر گاه احتیاج داشته باشد از افراد بهایی مطلع به زبان انگلیسی و مسلط در کار ترجمه کسانی را برای عضویت در لجنه به محفل ملی پیشنهاد خواهد کرد.
5 - وظایف اساسی لجنه عبارت است از ترجمه و تطبیق و اصلاح در مورد ترجمه :
لجنه آثار و متون و نصوص امری و پیامهای بیت العدل اعظم و اسناد و مدارک بهایی را که از طرف محفل ملی ارجاع می شود به فارسی یا بالعکس ترجمه می نماید و درهر موزد خواهد کوشید تا لحن ترجمه با سیاق انشاء متن اصلی تطبیق کند.
در مورد تطبیق و اصلاح :
لجنه کلیه ترجمه هایی را که در گذشته انجام شده است یا من بعد انجام خواهد شد و از طرف محفل روحانی ملی برای تطبیق ارجاع شود با متن اصلی مطابق کرده بدون دخل و تصرف انطباق یا عدم انطباق و موارد نقص آنها را نسبت به متن اصلی تعیین خواهد کرد.