ترجمه آثار امری -

مرجع فیش
- ن ش - ت ر - 2 - 128 - 1

دستخط های بیت العدل اعظم
پیام مورخ 18 شهر السلطان 126 مطابق 5 فوریه 1970
محفل مقدس روحانی ملی بهاییان ایران شید الله ارکانه
مکتوب شماره 12797 آن محفل به تاریخ 4 شهر السلطان 126 راجع به ترجمه آثار مبارکه از عربی به فارسی ملاحظه گردید حضرت ولی عزیز امرالله در توقیع منیع مبارک خطاب به محفل روحانی بمیئی مورخ 26 جولای 1932 می فرمایند قوله الاحلی :
" از قبل اشاره و تاکید گشت که ترجمه آثار عربیه به لغت نوراء ممدوح و مقبول نه علی الخصوص احکام کتاب اقدس و ادعیه و صلوات باید اطفال را از صغر سن به لغت عربی آشنا نمود و تعلیم داد زیرا لغت اصلی تاثیری کلی و حلاوتی دیگر دارد."
بدیهی است طبع و ترجمه آثار مبارکه از لغت فصحی به فارسی جایز نه و چنانچه لازم باشد چنانکه در بعضی از کتب اخیره مرعی داشته اند ترجمه کلمات مشکله و طبع آن به صورت حاشیه یا در آخر کتاب جایز." با تقدیم تحیات بهیه
بیت العدل اعظم