ترجمه آثار امری -

مرجع فیش
- ن ش - ت ر - 1 - 128 - 1

نصوص مبارکه
1 - حضرت عبدالبهاء می فرمایند :
" هر وقت ممکن شود یک دایره ترجمه الواح تاسیس شود. نفوس کاملی که در لسان فارسی و عربی و السنه اجنبیه یا در یک لسان از السن اجنبیه متمکن و ماهرند به ترجمه الواح و کتب استدلالیه مباشرت نمایند و طبع نموده و در اقالیم خمسه عالم نشر دهند.."
( ص 32 مکاتیب جلد سوم)
2 - ایضا می فرمایند :
" وهمچنین مجله نجم باختر را در نهایت انتظام تحریر نمایند ولی مندرجات بادی مروج امرالله باشد تا کل در شرق و غرب مطلع بر وقایع گردند."
( ص 32 مکاتیب جلد سوم)
3 - ایضا در لوح مبارک مورخ 27 شباط 1923 خطاب به احبای شرق می فرمایند :
جمع و طبع و ترجمه الواح مقدسه الهیه و کتب سماویه و مقالات امریه است و انتشار و توزیعش در بین یاران و اماءالرحمن اقدام به تمام این امور از این به بعد باید به اطلاع و تصویب اعضای محفل روحانی باشد.
( ص 305 کتاب منتخبات توقیعات مبارکه)
4 - استخراج از توقیع مبارک مورخ 19 شهر الشرف 99 مطابق 18 ژانویه 1943 خطاب به محفل ملی ایران.
" در خصوص ترجمه صلوه بهایی به السن مختلفه فرمودند بنویس ترجمه به فارسی جایز نه ولی به لغات دیگر ممکن"
5 - حضرت ولی امرالله در لوح مبارک مورخ 14 شهر النور 103 مطابق 18 جولای 1946 خطاب به محفل ملی ایران می فرمایند :
" در خصوص حق اقدام مافل روحانیه محلیه در ترجمه آثار امریو نشر آن سوال نموده بودید فرمودند بنویس :
" ترجمه آثار امری وتهیه رسایل و جزوات و تجدید کتب به واسطه محافل روحانیه جایز ولی انتشارش مشروط به تصویب لجنه ملی نشریات است"
( ص 125 کتاب منتخبات توقیعات مبارکه)