کتابخانه -

مرجع فیش
- ن ش - ک ت - 4 128 - 1
موضوعات

لجنه ملی کتابخانه
1 - نظامنامه کمیسیون لجنه ملی کتابخانه بهاییان ایران
نظامنامه کمیسیون لجنه ملی کتابخانه بهاییان ایران
کمیسیون ملی هئیتی است که مه ساله با پیشنهاد لجنه ملی کتابخانه و تصویب مخصوص محفل مقدس روحانی ملی بهاییان ایران شید الله ارکانه انتخاب و تشکیل می گردد.
هدف
کمک و مساعدت و همکاری با لجنه ملی کتابخانه جهت پیشرفت و توسعه کتابخانه ملی و نگهداری کتب و اموال موجوده و ازدیاد آن.
فصل یک - وظایف اداری
1 - اقدام به تهیه صورت کامل انتشارات امریه ( مطبوعات داخله و در موارد خاص از انتشارات امریه خارجه) و تهیه طرحهای مفیده جهت تدوین فهرست کامل انتشارات امریه ونگاهداری آن در کتابخانه ملی با استفاده از راهنمایی و نظریات لجنه ملی کتابخانه
2 - کمیسیون موظف است که کلیه اموال و اشیا و کتب کتابخانه ملی را طی صورت جلسه ای با حضور نمایندگان لجنه ملی کتابخانه به کتابدار منتخب که صلاحیت نامبرده قبلا به توصیب مقام محفل مقدس روحانی ملی بهاییان ایران می رسد تحویل نمایند و در موقعیکه کتابدار تعویض می شود بایستی عینا بر طبق صورت مجلس مذکور صورت کتب و اموال جدید کهدر مدت خدمت کتابدار اضافه شده تحویل گرفته و به کتابدار جدید با همان تشریفات تحویل نمایند.
3 - تهیه و فرم مخصوص دفاتر و راهنمایی نگهداری کتب و فیش های مربوطه جهت کتابخانه بابررسی جزوه فن کتابداری منتشره لجنه ملی کتابخانه بهاییان ایران.
4 -به منظور آشنایی یاران الهی به آثار و کتب موجوده در کتابخانه کمیسیون در مواقع لزوم با اطلاع قبلی می تواند طرحها و تدابیری مانند انعقاد جلسات مخصوص و انتشار جزوات حاوی اسامی کتب موجوده و کتب مورد نیاز با تصویب لجنه در هر مورد اتخاذ نماید.
5 - کلیه کتب اهدایی یاران رحمانی به کتابخانه ملی ( فتح اعظم) و کتبی که خریداری می شود بایستی با نظارت کمیسیون ملی کتابخانه در موقع ورود به کتابخانه در دفاتر مربوطه ثبت و نمره گذاری شود.
6- کمیسیون کتابخانه غرفه مخصوص در کتابخانه ملی ایجاد نموده و کتب امری و غیر امری مفیده مولفین محترم بهایی را بر آن ضبط می نماید اینگونه کتب نیز بایستی در دفتر اموال کتابخانه ثبت گردد.
7- مخارج ضروریه کتابخانه ملی با پیشنهاد کمیسیون از طرف لجنه ملی کتابخانه پرداخت می گردد.
8 - کمیسیون موظف است در راس هر سه ماه خلاصه اقدامات کتابخانه فتح اعظم را به لجنه ملی کتابخانه ارسال دارد که به موقع تقدیم محفل مقدس روحانی ملی شود.
9 - کمیسیون ملی بایستی یک نسخه از خلاصه مذاکرات هر جلسه خود را که بهامضا منشی و ناظم جلسه رسیده باشد به طور مرتب و منظم طبق فرم مربوطه تنظیم و به لجنه ملی کتابخانه ارسال دارد.
فصل دوم تهیه کتب
10 - بر طبق تصویب محفل مقدس روحانی ملی کمیسیون ملزم است که سهمیه کتب کتابخانه ملی را از انتشارات مطبوعات امری که در حال حاضر ( 3 جلد از هر نسخه) می باشد از لجنه ملی کتابخانه دربافت و تحویل کتابدار نماید.
11- کمیسیون با بررسیهای لازمه صورت کتب غیر امری مفیده را به ترتیب ( اهمیت و طبقه بندی موضوع) که کتابخانه فاقد آن است و لزوم آن در نهایت ضرورت باشد تهیه و با ذکر قیمت هر یک به طور تفکیک جهت تصویب و تامین اعتبار مربوطه به لجنه ملی کتابخانه پیشنهاد نموده و در صورت تصویب نسبت به خرید کتب اقدام مینماید. ضمنا کتب مذکوره تحت نظر تحت نظر کمیسیون در دفتر اموال کتابخانه ثبت می گردد.
12- تهیه صورت کتب غیر مفیده کتابخانه فتح اعظم و ارسال آن به لجنه ملی کتابخانه و عند اللزوم خارج نمودن کتب مزبور از کتابخانه با اجازه و توصیب محفل مقدی روحانی ملی شید الله ارکانه
13 - کمیسیون سعی می نماید که با مولفین محترم بهایی داخله ( و عند اللزوم خارجه) مکاتبه نموده و آنان را تشویق و ترغیب به اهداء کتب و نشریات قلمی خود به کتابخانه ملی بنماید ودر صورت لزوم و صلاح نسبت به خرید اینگونه کتب ( پس از تصویب لجنه) اقدام می گردد.
14 - کمیسیون ملی کتابخانه با بررسی کتب غیر امری که بهنحوی از انحاء از امرالله جانبداری نموده اند ( اعم از داخله و خارجه) اینگونه کتب و رسایل و نشریات و انتشارات و مقالات را تهیه نموده و در کتابخانه ملی در محل مخصوص نگهداری نماید.
15 - کمیسیون میتوانند نشریات و انتشارات ( داخله و خارجه) که به نحوی از انحاء راجع به امر مطالبی انتشار داده اند تهیه و به طور مرتب در محل خاصی نگهداری نماید.
16- کمیسیون کتب و نشریات و مطبوعات امری خارج از مهد امرالله را در صورتیکه کتابخانه فاقد آن است صورتی تهیه نموده و به لجنه ملی کتابخانه ارسال میدارد.
17 - کمیسیون صورت کتب غیر امری که درخارج منتشر می گردد با توجه به اهمیت موضوع های مختلفه نسبت به طبقه بندی آنان اقدام می نماید.
18 - کمیسیون صورت کتب مستمعل را که احتیاج به صحافی دارد تهیه نموده با تامین اعتبار مربوطه از طرف لجنه و اقدام به تعمیر و صحافی می نماید.
19 - کمیسیون با بررسی دفاتر و سوابق مربوطه با مراجعه به افراد جامعه به افراد جامعه نسبت به دریافت کتب کتابخانه که در نزد اینگونه نفوس به طور امانت مانده اقدام می نماید.
20 - همچنین به منظور نگهداری تقویم تشکیلات امر کلکسیون مخصوص تقویم در کتابخانه تاسیس گردد تا تقویم هر سال به طور مرتب و منظم در غرفه مخصوص تقویم استقرار یافته تا برای آیندگان به یادگار بماند.
21- کمیسیون می تواند موادی که در این نظامنامه به آن اشاره نگردیده تنظیم و انشا نموده و جهت مطالعه به لجنه ملی کتابخانه ارسال نماید.
فصل سوم وظایف کتابدار
1 - ثبت کتب در دفتر اموال کتابخانه
2 - نمره گذاری و ممهور نمودن کتب کتابخانه
3 - تهیه و تنظیم فرم مخصوص آمار کتب کتابخانه
4 - پذیرایی از مراجعین محترم در اوقات معین به کمال احترام و روحانیت
5 - تنظیم و گزارش هفتگی از وضع مراجعین کتابخانه و صورت کتب که در مدت یک هفته اضافه شده با صورت کتب که مشترکین برای قرائت از کتابخانه خارج نموده اند.
6 - اجرای نظامنامه و دستورات مرتبط به اداره کتابخانه که از طرف کمیسیون کتابخانه صادر و ابلاغ می شود.
7 - مدت استفاده از کتب کتابخانه برای احبایی که کتاب را همراه می برند بایستی قبلا تعیین شود و در موعد مقرر کتب مذکور به کتابخانه تحویل شود.
8 - فقط احبایی که دارای کارت عضویت می باشند می توانند از کتابخانه کتاب خارج نمایند.
9 - خارج کردن کتب خطی از کتابخانه مطلقا ممنوع است.
10 - کتابدار در موقع تحویل کتب به مشترکین باید متذکر شود که نهایت مراقبت را در حفظ و نگهداری و نظافت کتب بفرماید.
11- در صورتیکه یکی از مشترکین در موعد مقرر کتاب دریافتی را مسترد ندارد کتابدار موظف است ضمن راپرت هفتگی مراتب را به کمیسیون کتابخانه اطلاع دهد تا کمیسیون از طریق مقتضی اقدامات لازم را جهت استرداد کتاب به عمل آورد.
12 - کتابدار کتابخانه مسئول کمیسیون کتابخانه می باشد.
این نظامنامه بر سه فصل و 21 ماده و 12 بند در چهل و سومین جلسه لجنه ملی کتابخانه بهاییان ایران تصویب گردیده است.
2 - توسط ساحت محفل مقدس روحانی ملی بهاییان ایران شید الله ارکانه
محفل مقدس روحانی بهاییان شید الله ارکانه
محترما به استحضار آن امنای رحمانی می رساند چون یکی از وظایف مقدسه روحانیه تشویق احبای الهی به کسب معارف امری جهت تقویت مبانی معنوی آنان می باشد علیهذا به منظور وصول به این هدف مقدس علاوه بر انتشار کتب امریه در سنوات اخیره عجالتا در کشور مقدس ایران دونشریه " اخبار امری" و " آهنگ بدیع " منتشر می شود که متاسفانه غالب کتابخانه ها هنوز آنها را آبونه نیستند با توجه به اینکه آهنگ بدیع یکی از انتشاراتی است که همه احبای عزیز می توانند از آن استفاده کنند غالبا تصور شده که فقط منحصر به جوانان عزیز بهایی است و از آبونمان آن خودداری می نمایند. علیهذا خواهشمند است ترتیبی اتخاذ فرمایند که به منظور تقویت بنیه انتشارات امری مهد امرالله برای کتابخانه محل خود تقاضای یک دوره آهنگ بدیع را از موسسه ملی مطبوعات امری بفرمایند که مزید تشکر است.
با رجای تایید - منشی لجنه ملی کتابخانه
3 - توسط ساحت محفل مقدس روحانی ملی بهاییان ایران شید الله ارکانه
محفل مقدس روحانی بهاییان شید الله ارکانه
محترما به استحضار آن امنای رحمانی می رساند بر طبق اختیاراتیکه از طرف ساحت مقدس بیت العدل اعظم الهی شید الله ارکانه به لجنات مجلله ملیه مهد امرالله تفویض گردیده است نظارت بر نحوه اداره امور کتابخانه های امری ایران به عهده این لجنه واگذار شده است علیهذا از آن محفل جلیل رجای واثق داریم که در اسرع وقتاداره امور کتابخانه آن سامان را به عهده لجنه مجلله کتابخانه واگذار فرمایند.
چنانچه تا کنون لجنه مزبور تشکیل نگردیده با وصول این مرقومه در اولین جلسه آن محفل نسبت به انتخاب اعضای هئیت فوق از بین جوانان عزیز بهایی و سایر نوفوس مخلصه الهیه اقدام فرموده و خبر مسرت بخض انعقاد جلسه مزبور را به مرکز مرقوم فرمایند که مزید تشکر است.
با رجای تایید - منشی لجنه ملی کتابخانه
4 - محترما پس از تقدیم تحیات بهایی به استحضار آن محفل مقدس می رساند به منظور پیشرفت و تعمیم امر مطالعه و تقویت قوای معنوی جامعه از آن محفل جلیل متمنی است در ایام مختلفه از سال جشن کتابخانه آن سامان را با نهایت سرور و شادمانی منعقد فرمایند تا بدینوسیله روح مطالعه و عادت نمودن به این امر مهم که از ضروریات جامعه بهایی است بیش از پیش در بین یاران عزیز الهی خصوصا جوانان بهایی ایجاد گردد. با تقدیم تحیات بهایی
منشی لجنه
5 - محفل مقدس روحانی بهاییان ایران شید الله ارکانه
محترما پس از تقدیم تحیات بهایی به استحضار آن امنای رحمانی می رساند :
مراتب تاسیس کتابخانه های امری ایران پس از گزارش لجنات مجلله کتابخانه بهاییان ایران ثبت و بعد از آن هیچگونه تغییری نمی توان در اموال و کتب کتابخانه امری محل به عمل آورد. و تمامی اموال و کتب کتابخانه کماکان در تحت نظارت محفل مقدس روحانی محل مربوطه باقی خواهد ماند و محافل مقدسه روحانیه جدید التاسیس بایستی راسا اقدام به تاسیس کتابخانه امری جهت محل خویش فرمایند. اختصاص و یا اهداء قسمتی از کتب کتابخانه های امری جهت تقویت کتابخانه اینگونه محافل شایسته نبوده و نمی توان اقدامی نمود. ضمنا د رمورد انحلال محافل مقدسه روحانیه که صورت اموال و کتب کتابخانه آنان در دفاتر و سوابق لجنه ملی کتابخانه قبلا به ثبت رسیده بایستی برابر مفاد مندرجات متحد المال نمره 509 مورخه 11/8/47 اقدام نمود. ضمنا نمی توان از کتب کتابخانه به عنوان دادن جایزه جهت تشویق یران عزیز الهی به مطالعه استفاده کرد در اینگونه موارد اصلح طرق آن است که کتاب مورد نظر را از خارج خریداری و به این امر مهم و موثر اختصاص داد. با تقدیم تحیات بهایی - لجنه ملی کتابخانه بهاییان ایران - منشی لجنه