کتابخانه -

مرجع فیش
- ن ش - ک ت - 3 - 128 - 1
موضوعات

دستورات و قرارهای محفل روحانی ملی
1 - " به منظور تقویت کتابخانه های امری در کلیه نقاط و تشویق و تحریص احبا به مطالعه کتاب مستدعی است همه ساله د رروز بیست و ششم بهمن ماه احتفالی از طرف آن محفل جلیل تشکیل گردد و برنامه جالبی متضمن اهمیت کتاب و وظایف احبا در قبال آشنایی با آثار مبارکه امری تنظیم شود و احبای عزیز را ترغیب و تضویق فرمایند که کتبی به کتابخانه اهدا فرمایند تا در نتیجه این اقدام تعداد مطالعه کنندگان افزوده شود یقین است هر قدر احبای الهی بیشتر با آثار و الواح الهیه مانوس شوند بهتر به وظایف روحاینه خود آشنا خواهند شد و از این طریق موجبات اعتلا و ارتقا شان جامعه نیز فراهم خواهد گردید.
با تقدیم تحیات بهایی - منشی محفل
2 - نظامنامه لجنه ملی کتابخانه و لجنه های محلی کتابخانه
فصل اول - وظایف لجنه ملی کتابخانه
لجنه ملی کتابخانه که اعضا آن از طرف محفل مقدس روحانی ملی بهاییان ایران شید الله بنیانه انتخاب می شوند عهده دار وظایف ذیل می باشند.
1 - تهیه و تنظیم و جمع آوری صورت کتابخانه های امری در سراسر کشور مقدس ایران
2 -تهیه فهرست و صورت کتب کلیه کتابانه های امریه
3 - راهنمایی و تشویق لجنه های محلی کتابخانه برای تقویت کتابخانه های محلی و به قدر امکان مساعدت مالی و خرید کتب جهت کتابخانه ها.
4 - مکاتبه با محافل روحانیه محلی به منظور تاسیس کتابخانه و تقویت کتابخانه های موجوده مخصوصا سعی در تاسیس کتابخانه در کلیه مراکز قسمتهای امریه
5 - جمع آوری و تنظیم راپرت شش ماهه از کلیه کتابخانه های ولایات و تنظیم خلاصه راپرت و ارسال آن در راس هر شش ماه به حفل مقدس روحانی ملی بهاییان ایران.
6 - مساعدت با لجنه های محلیه در صورتیکه مایل باشند به وسیله لجنه ملی کتابخانه به خرید کتب امریه و سایر کتب مفید اقدام نمایند.
7 - تشویق و راهنمایی کتابخانه های ولایات به خرید کتب امریه و آبونمان مجلات امریه در کشور ایران وعنداللزوم خریداری و آبونه مجلات امریه منتشره در خارج.
فصل دوم اداره کتابخانه فتح اعظم
1 - تقویت کتابخانه و تنظیم فهرست کتب کتابخانه فتح اعظم و صورت اموال کتابخانه و تعیین متصدی مسئول کتابخانه به نام کتابدار
2 - تهیه و تنظیم فرم مخصوص دفاتر و راهنمای نگهداری کتب و صورت اموال و ارسال آن به کلیه نقاط امریه
3 - تهیه صورت کتب غیر مفیده کتابخانه فتح اعظم و ارسال آن مقدس ملی و عند اللزوم خارج نمودن کتب مزبور از کتابخانه با اجازه محفل مقدس ملی وتهیه کتب مفیده دیگر به جای آنها.
4 - فروش کلیه کتب خطی و نفیس مطلقا ممنوع است.
فصل سوم وظایف لجنه های مراکز قسمت های امریه
اعضا لجنه های محلی کتابخانه از طرف محافل روحانیه انتخاب می شوند و عهده دار وظایف ذیل می باشند :
1 - اداره کتابخانه امری
2 - راهنمایی و تشویق لجنه های کتابخانه محلی در هر قسمت امری به وسیله لجنه کتابخانه مرکز قسمت.
3 - تشویق و راهنمایی احبا به قرائت کتب امریه و استفاده از کتب کتابخانه و همچنین تشویق وتحریص ایشان به تقویت کتب کتابخانه با اهداء کتاب و سایر مساعدت های لازمه.
4 - تهیه صورت کتب کتابخانه و تنظیم فرم مخصوص دفاتر بر طبق دستور لجنه ملی کتابخانه.
5 - سعی در تهیه و خرید کلیه کتب امریه که منتشر شده و می شود و همچنین آبونمان مجلات امریه.
6- در صورت امکان خرید و تهیه کتب مفیده غیر امریه به منظور تقویت کتابخانه
7 - تنظیم راپرت شش ماهه از کلیه کتب کتابخانه و ارسال آن در هر شش ماه به لجنه ملی کتابخانه
8 - انتخاب یک نفر کتابدار مسئول برای اداره کتابخانه محلی ( در صورت لزوم)
فصل جهارم وظایف کتابداران کتابخانه
1 - تهیه و تنظیم دفتر اموال
2 - تهیه و تنظیم فرم مخصوص آمار کتابخانه
3 - پذیرایی از مراجعین محترم در اوقات معین به کمال احترام و روحانیت
4 - تنظیم گزارش هفتگی از وضع مراجعین کتابخانه و صورت کتب امریه که در مدت یک هفته اضافه شده یا صورت کتبی که مشترکین برای قرائت از کتابخانه خارج نموده اند.
5 - اجرای نظامنامه و دستورات مرتبط به اداره کتابخانه که از طرف لجنه کتابخانه صادر و ابلاغ می شود.
6 - لجنه های کتابخانه در موقع انتخاب کتابدار بایستی کلیه اموال کتابخانه را از کتب و مجلت و اثاثیه و غیره به کتابدار تحویل داده و صورت مجلس لازم تنظیم و درموقعیکه انتخاب کتابدار بایستی عینا بر طبق صورت مجلس مذکور و صورت کتب واموال جدید که در مدت خدمت کتابدار اضافه شده است کتب را تحویل گرفته به کتابدار جدید با همات تشریفات تحویل نمایند.
7 - مدت استفاده از کتب کتابخانه برای احبایی که کتاب را همراه می برند بایستی قبلا تعیین شود و در موعد مقرر کتب مذکور به کتابخانه تحویل شود.
8 - فقط احبایی که دارای کارت عضویت باشند می توانند کتاب از کتابخانه خارج نمایند.
9 - خارج کردن کتب خطی از کتابخانه مطلقا ممنوع است.
10 - کتابدار در موقع تحویل کتب به مشترکین باید متذکر شود که نهایت مراقبت را در حفظ و نگاهداری و نظافت کتب بفرمایند.
11 - در صورتیکه یکی از مشترکین در موعد مقرر کتاب دریافتی را مسترد ندارد کتابدار موظف است ضمن راپرت هفتگی مراتب را به لجنه کتابخانه اطلاع دهد تا لجنه اقدامات لازم جهت استرداد کتاب معمول دارد.
12 - کتابدار کتابخانه مسئول لجنه کتابخانه است.