مطبوعات -

مرجع فیش
- ن ش - م ط - 3 -128 - 1
موضوعات

دستورات وقرارهای محفل روحانی ملی
1- محفل مقدس روحانی بهاییان شید الله ارکانه
بطوریکه استحضار دارند موسسه علمی مطبوعات امری با وجود موانع و مشکلات عدیده به منظور نشر نفحات الله و اعلاء کلمه الله و توسعه روز افزون دایره معارف روحانی با تحمل زحمات فراوان در تکثیر و توزیع کتب و آثار مجاهدت می نمایند و با این ترتیب انتظار چنین است که آن امنای روحانی مستمرا احبای عزیز الهی را تشویق و ترغیب فرمایند که در خرید و جمع آوری کتب و آثار تکثیر شده سعی بلیغ مبذول دارند و از این طریق موجبات دلگرمی و فعالیت بیش از پیش اولیا موسسه مزبور را فراهم سازند به علاوه به نماینده محترم مطبوعات امری آن سامان توصیه فرمایند که در حواله سریع وجوه فروش که عامل موثر گردش کا رموسسه می باشد اقدام فرمایند. و در پایان هر ماه صورت حساب کتب رسیده و وجوه فرستاده را تنظیم و توسط آن محفل جلیل به موسسه ملی مطبوعات امری ارسال دارند.
با تقدیم تحیات بهایی - منشی محفل
2 - نظامنامه لجنه ملی تصویب تالیفات امری
ماده 1 - لجنه ملی تصویب تالیفات امری از طرف محفل مقدس روحانی ملی انتخاب می شود و وظیفه آن مطالعه کتب و آثاری است که توسط افراد و یا لجنه ها و تشکیلات بهایی به منظور انتشار تالیف می گردد و مراد از این مطالعه ملاحظه مندرجات تالیف مذکوره و تشخیص صحت آنها طبق موازین ذیل می باشد.
تبصره 1 - مقصود از کتب و آثار که فوقا اشاره شد کلیه تالیفات و منشآتی است که در بین جامعه منتشر می شود و بدیت ترتیب شامل مقالات و رسائل و برنامه های تبلیغی سمعی و بصری و نظایر آنها نیز می باشد.
ماده 2- نشر کلیه کتب و آثار امریه موکول به تصویب و اجازه محفل مقدس روحانی ملی است و بنابراین اینگونه آثار باید راسا به محفل مقدس روحانی ملی تقدیم و از آن طریق به لجنه ملی تصویب تالیفات ارجاع گردد.
ماده 3- کتب و آثاری مورد تصویب لجنه واقع می گردد که واجد شرایط زیر باشد:
الف - مطالب مندرجه با اصول و مبادی امریه مباینت نداشته و به منظور انتشار تعالیم این امر اعظم و بیان معارف روحانیه و تاریخ و استدلال تالیف شده باشد.
ب - مندرجات کتب از هر گونه مسایل سیاسیه و مباحث مخالف مصالح جامعه و معارض با اصول تشکیلات امریه فارغ و مبری باشد.
ج - چنانچه تالیفی مربوط به مسایل عمومیه اجتماعیه و یا تحقیق و تتبع در مواضیع تاریخیه و مباحث علمیه و ادبیه و غیره باشد مندرجات آن نیز باید نوعی باشد که با نصوص مبارکه و الواح و آثار الهیه مغایرت نداشته بلکه به نحوی ازانحاء مثبت حقایق روحانیه و مفید به حال عموم جامعه باشد .
د - مندرجات کتب از لحاظ سبک انشا و بیان مطالب باید نوعی باشد که از تعقید لفظی و معنوی خالی بوده و با شئون و حیثیات ادبی جامعه مغایرت نداشته باشد.
ماده 4- تصویب یک تالیف متضمن اجازه انتشار آن نمی باشد بلکه اجازه تکثیر و نشر چنانکه در بالا ذکر شد از اختیارات مختصه محفل مقدس روحانی ملی است منتهی لجنه ملی تصویب تالیفات باید نظر خود را درباره کتاب از لحاظ مصلحت و اقتضای نشر به محفل مقدس روحانی ملی اعلام نماید و تصویب نهایی با آن هئیت مجلله است.
ماده 5 - هر نوشته و تالیفی که به منظور انتشار در خارج از دایره امرالله توسط نویسندگان بهایی تهیه می شود در صورتیکه به نحوی از انحا با مسایل امریه ارتباط داشته باشد انتشارش موقوف به اجازه محفل مقدس روحانی ملی است.
ماده 6 - نسبت به کتب و جزواتی که جهت اظهار نظر به لجنه ملی تصویب تالیفات امری ارجاع می شود اظهار نظر لجنه به ترتیب زیر به معرض محفل مقدس روحانی خواهد رسید.
الف - کتب و جزواتی که تمام یا برخی از مواضیع آن با نصوص و آثار مبارکه و تعالیم الهیه مخالفت دارد با طبع و نشر آن ها موافقت نخواهد شد. و جمله " طبع و نشر این کتاب توصیب نشد " در ظهر کتاب قید خواهد شد.
ب - کتب و جزواتی که با نصوص و آثار مبارکه مغایرت ندارد ولیکن طبع و نشر آن در حال حاضر مضر به مصالح امرالله نمی باشد ولیکن مطالب آنها لاینفع و لا یضر است و طبع و نشر آنها از نظر جامعه ضرورت ندارد پس از طرح در لجنه بدون ملاحظه سبک نگارش و یا مطالب علمی و فلسفی مندرج در آنها در ظهر کتاب این جمله درج می شود " نشر این کتاب از طرف موسسه علمی مطبوعات امری و به هزینه موسسه ممکن نیسم ولیکن مولف محترم می تواند به مسئولیت و به هزینه خود نسبت به طبع و نشر آن اقدام کند."
د - کتب و جزواتی که با نصوص و آثار مبارکه و تعالیم الهیه مطابق و برای استفاده افراد جامعه و یا نشر و ابلاغ کلمه الله مفید و ضروری تشخیص داده شود با مشورت مولف محترم اصلاحات لازم در آن به عمل آمده و در ظهر آن این جمله قید می شود " طبع و نشر این کتاب برای استفاده افراد جامعه و نشر و ابلاغ کلمه الله مفید و ضروری است و توصیه می شود د رنشر آن تسهیلات لازم و سرعت کافی معمول گردد.
ماده 7- کلیه کتب و اوراق واصله از طرف منشی لجنه در دفتر مخصوص با قید تاریخ و ذکر سایر خصوصیات ثبت و پس از رسیدگی و ملاحظه اعم ا زمصوب و غیر مصوب عینا به محفل مقدس روحانی ملی اعاده می شود و تاریخ یا نمره مربوطه در دفتر مذکور قید خواهد شد.
ماده 8 - در صورتیکه کتابی با قید پاره ای شرایط و اصلاحات قابل تصویب باشد عین اصلاحات به محفل مقدس روحانی ملی ارسال می گردد تا نویسنده را قبل از تصویب نهایی به اجرا اصلاحات مورد نظر مکلف نمایند و نیز ممکن است خود لجنه مستقیما مولف را دعوت و تذکرات لازم را اساسا بدهد.
ماده 9 - هر گونه تغییر و یا اصلاح مجدد و یا حذف و اضافه مندرجات در کتب و اوراقیکه قبلا به تصویب رسیده باید با موافقت ثانی لجنه ملی تصویب تالیفات باشد - به عبارت اخری تغییر مطالب مصوبه حکم مواضیع جدید داشته و باید مقرراتیکه در بدو امر نسبت به اصل مرعی می شد در مورد اصلاحات و تغییرات بعدی نیز مجری گردد.
این نظامنامه که متضمن 9 ماده و یک تبصره است در جلسه محفل روحانی ملی بهاییان ایران به تصویب رسید.
منشی محفل