مطبوعات -

مرجع فیش
- ن ش - م ط - 1 - 128 - 1
موضوعات

نصوص مبارکه
1 - در ابلاغیه مورخ 19 آپریل 1932 خطاب به محفل روحانی طهران می فرمایند :
" اما راجع به قضیه مطبوعات فرمودند آنچه در ایران طبع می گردد باید تصریح شود که به اطلاع و تصویب محفل مرکزی بهاییان ایران است."
( ص 316 منتخبات توقیعات مبارکه)
2 - در ابلاغیه مبارک مورخ 8 مارچ 1932 خطاب به محفل روحانی طهران می فرمایند :
" و اما راجع به مطبوعات و نشریات امریه عموما فرمودند نشریات امریه چه مطبوع و چه غیر مطبوع باید جمیع من دون استثناء به تصویب و اجازه لجنه مرکزی مخصوصی که از طرف محفل مرکزی تعیین و تشکیل می شود برسد و الا طبع و انتشارش جائز نه و از جمیع نشریات چه متحد المال چه غیره مطبوع او غیر مطبوع باید چند نسخه به ارض اقدس به عنوان این عبد راسا ارسال دارند."
( ص 315 منتخبات توقیعات مبارکه)