نشریات -

مرجع فیش
- ن ش - ن ش - 3 - 128 - 1
موضوعات

دستورات و قرارهای محفل روحانی ملی
1 - محافل مقدسه روحانیه شید الله ارکانهم
بطوریکه استحضار دارند انتشارات و مطبوعات امری از جمله وسائلی است که در شرایط فعلی که وجهه عالم به لامذهبی متوجه است می تواند تا حد قابل ملاحظه ای جامعه و به خصوص جوانان را از خطرات احتمالی ناشی از فساد اخلاق اجتماعات خارج محافظت نماید. و یاآنکه کرارا در این مورد مطالبی به استحضار آن معاضدان و همکاران ارجمند اعضای محافل مقدسه روحانیه رسیده است . معهذا این محفل لازم و ضروری می داند که بار دیگر اهمیت اقدام در این مورد را یادآوری نماید و اضافه نماید که از جمله وظایف اولیه هر محفلی سعی در توسیع دائره انتشارات و کوشش د رتهذیب اخلاق و ازدیاد معارف امری یاران محیط خود می باشد. این محفل با تمام مشکلاتی که در زمینه تهیه اخبار امری و آهنگ بدیع با آن مواجه است و با وجود زیانی که در این مورد متوجه صندوق محفل می گردد علاقه مند است که کلیه یاران عزیز ایران در جریان اخبار و بشارات عالم امر باشند و در تقویت انتشارات جامعه ای که متعلق به آن هستند بکوشند. ولی بطوریکه ملاحظه می شود تعداد کثیری از افراد احبا و حتی تعدادی از محافل مقدسه روحانیه نقاط دور دست و کتابخانه های امری نشریات مذکور را هنوز آبونه نشده اند و به عذر اینکهاین نشریات به موقع بدست آنها نمی رسد اقدامی در این زمینه تدابیری بیندیشند که اخبار امری و آهنگ بدیع پس از وصول از مرکز قسم ثانوی شید الله ارکانهم تقاضا می شود در این زمینه تدابیری بیندیشند که اخبار امری و آهنگ بدیع پس از وصول از مرکز سریعا به کلیه محافل منضمه و جمعیت ها و حتی نقاط منفرد بهایی برسد و در این خصوص با مشاوراتی که به عمل خواهند آورد ترتیب این کار را به نحوی بدهند که میزان قطعی احتیاجات تا اول سال تشکیلاتی 125 بر آورد و وجوه مربوط به آبونمان اخذ و فرستاده شود چه تکثیر مجدد نشریات در وسط سال مستلزم مخارجی است که در شرایط فعلی و با توجه به امکانات مقدور نیست این محفل مشتاقانه منتظر اقدامات مجدانه اعضای محافل مقدسه روحانیه می باشد. با رجای تایید
منشی محفل
2 - محفل مقدس روحانی شید الله ارکانه
نظر به اینکه احبای الهی باید از اخبار و بشارات امریه مطلع باشند علیهذا مستدعی است ترتیبی اتخاذ فرمایند که کلیه عائله های بهایی در هر ماه بهایی یک نسخه از اخبار امری را داشته باشند چنانچه آن محفل مقدس تشخیص دهند که بعضی از عائله های بهایی نظر به عدم استطاعت از خرید مجله مزبور محروم هستند علیهذا مجلات مزبور به طور مجانی در اختیار عئله ها قرار داده شود و وجه آن از بودجه آن محفل پرداخت گرد.
با تقدیم تحیات بهایی - منشی محفل