نشریات -

مرجع فیش
- ن ش - ن ش - 1 - 128 - 1
موضوعات

نصوص مبارکه
1-حضرت ولی امرالله در لوح مبارک مورخ 8 جون 1925 میفرمایند:
"... از وظایف اعضای محافل تائید و تقویت مجلات امریه عالم بهائی است .امنای الهی باید در فکر انتشار و ازدیاد نفوذ و تنظیم و تربیت و توسعه دائره این مجلات امریه باشند .اخبار و بشارات روحانیه را مقررا بعنوان مجلات امریه من دون استثناء ارسال نمایند و احبا را باشتراک و تبرعات و تحریر مقالات تشویق کنند و هرگونه مساعده مالی و ادبی نمایند تا انشاالله این مجلات امریه مرایای صافیه تعالیم الهیه و وقایع تاریخیه و اقدامات محافل روحانیه شرق و غرب گردد و انعکاسات بدیعه اش جم غفیری را مطلع و آگاه سازد و بشریعه بقا هدایت نماید."
(ص 307 منتخبات توقیعات مبارکه)
2- حضرت ولی امرالله ارواحنا فداه در لوح مبارک مورخ اول جانوری 1927 خطاب به احبای ایران و نقاط شرق می فرمایند :
" و اما در خصوص اشتراک به مجلات امریه از فرائض احبای الهی آن است که به تمام قوا تقویت و معاونت این مجلات بهایی نمایند و در صورت استطاعت احبا جمعا و رسما به واسطه محفل روحانی خویش اشتراک به این مجلات کنند و بشارات امری خود را نیز به واسطه محفل روحانی مقررا مستمرا به اداره آن مجلات ارسال دارند و همچنین اشتراک مقالات امریه درنهایت اتقان و متانت و سلاست مرقوم دارند و به واسطه و تصویب و اطلاع محفل روحانی خویش به آن مجلات ارسال دارند تا روابط متقنه محکمه نقاط امریه شرق و غرب عالم را به یکدیگر و کل را به ارض اقدس مرتبط سازد و بشارات اعلای امرالله مشام روحانیان را هر دم معطر و قلوب را مستبشر دارد.
( ص 305 کتاب منتخبات توقیعات مبارکه)
3 - حضرت ولی امرالله ارواحنا فداه در ابلاغیه مبارک مورخ 27 اپریل 1927 خطاب به محفل مقدس روحانی طهران می فرمایند :
" و دیگر بیاناتی که با کمال تاکید از لسان مبارک ظاهر و امر به تحریر آن صادر این است که امروز یکی از وسایل مهمه به جهت انتشار افکار و فوائد ملیه توضیح روزنامه جات است و توسیع دوائر مطبوعات و نشر اخبار مفیده و بسط مضامین و دلائل علمیه و انتشار مسائل مهمه فرمودند که من مکرر به احبای اهی نوشتم و این امر را موکد داشتم که احبا در اشتراک روزنامه جات و مجلات امریه نباید خودداری نمایند و در هر اقلیمی مطبوعات و مجلات بهایی سائر اقالیم را خریداری کنند و در نشر اخبار و مسائل روحانیه بی اختیاری نمایند. و در اینگونه امور از سایر اقوام سبقت نجویند اقلا از دیگران عقب نمانند لهذا مکرر فرمودند که به اعضای آن محفل مقدس نگاشته شود که در متحد المالهای عدیده این مسئله را توضیح نمایند و با کمال تاکید ترویج فرمایند و در اشتراک احبا با روزنامه ها و مجله های امری سعی بلیغ مبذول دارند ... بلکه محافل روحانیه در هد مدینه و قریه ای امین و وکیلی قرار دهند و در همه جا وکلاء مجلات بهایی در کمال سعی و انتظام این خدمت را انجام دهند و نشر معارف روحانیه را از فرائض مهمه خویش سمارند و در این عمل مبرور جهد موفور مبذول دارند.
(ص 309 کتاب منتخبات توقیعات مبارکه)
4- استخراج از لوح مبارک مورخ 18 شهر الملک 103 - 24 فوریه 1947
خطاب به محفل ملی ایران
" در این ایام نظر به انقلاب محیط و اختلاف آراء و افکار و هجوم دشمنان امرالله اخذ امتیاز مجلات و جرائد جائز نه زیرا در این ایام نتایجش وخیم است...: