نسوان -

مرجع فیش
- ن س - 4 - 128 - 4
موضوعات

اقدامات لجنه ملی اماءالرحمن
از جمله اقدامات عدیده لجنه ملی اماءالرحمن که به عمل آورده تشکیل ( مجامع اماءالرحمن بهایی) است که اساسنامه آن ذیلا درج می گردد :
اساسنامه مجامع اماءالرحمن بهایی
ماده 1 - به منظور ایجاد مرکزی جهت آشنایی بیشتر نسوان بهایی با یکدیگر و ترویج و توسعه و تحکیم اصول حیات بهایی در خانواده های بهایی و ایجاد تفاهم و همکاری بین اماءالرحمن و همچنین به منظور ایجاد ارتباط و تبادل افکار و بالابردن میزان معلومات و تجارب ایشان مجمع اماءالرحمن تحت نظر لجنه اماءالرحمن که تحت نظر لجنه اماءالرحمن در هر یک از نقاط امری کشور ایران که لازم تشخیص داده شود طبق مواد این اساسنامه تشکیل و اداره می گردد.
ماده 2 - لجنه اماءالرحمن در هر نقطه امری می تواند در صورتی که لازم تشخیص دهد ادره چنین مجمعی را به (هئیت مجمع اماءالرحمن) که تحت نظر لجنه اماءالرحمن انجام وظیفه خواهند نمود محول نماید.
ماده 3 - در صورت وسعت شهر وکثرت عده خانمهای بهایی تشکیل دو یا چند مجمع اماءالرحمن در یک شهر بلامانع است.
ماده 4 - در مجمع اماءالرحمن برای وصول به هدفهای مذکور در ماده 1 این اساسنامه اقدامات ذیل معمول خواهد گردید :
الف - تشکیل جلسات مستمر و دید و بازدید آشنایی ( لااقل هفته ای یکبار)
ب - دعوت از دانشمندان و ناطقین جامعه امر جهت ایراد سخنرانی در جلسات مجمع
ج - دعوت از بانوان هنرمند بهایی جهت تدریس یا رائه هنر خویش در زمینه ها یمختلف در جلسات مجمع
د - ترتیب مسابقات امری ، هنری ، علمی ، ادبی و امثال آن جهت اماءالرحمن و تشویق شرکتکنندگان متاز این مسابقات به نحویکه شایسته بدانند
ه - دعوت از متخصصین بهایی در رشتههای گوناگون بهداشتی، فرهنگی ، تربیتی ، هنری ، علمی و امثال آن جهت پاسخگویی شفاهی به سوالات اعضا حاضر در جلسه ( به صورت جلسات بحث - پانل- )
و - جواب کتبی به سئوالات کتبی اعضا مجمع با استفاده از متخصیصن بهایی
ز - ترتیب مسافرتهای امری ، علمی ، تربیتی و بازدید از اماکن متبرکه ( در صورت امکان) موسسات فرهنگی تربیتی صنعتی هنری و غیره)
ح - ترتیب پیک نیک های دستجمعی ، جلسات دوستانه خانوادگی با دعوت از افراد خانواده عضو مجمع با توجه به اصول و شئون معاشرت و حیات بهایی.
ط - شرکت نسوان غیر بهایی در جلسات بلامانع به نظر می رسد ( با تصویب و اجازه قبلی از محفل مقدس روحانی محلیه در مورد هر فرد)
ی- ترتیب نمایشگاه های هنری گوناگون جهت تشویق هنرمندان
ک - معرفی و شناساندن دوشیزگان و بانوان موفق جامعه در جلسات مجمع بمنظور تشویق و ارائه طریق برای موفقیت های امری علمی اجتماعی تحصیلی هنری و غیره.
ل - ترتیب جلسات بحث و محاوره بین اعضا حاضر در جلسات مجمع به منظور رفع و حل مشکلات و مسائل خانوادگی و اجتماعی ایشان.
م - تشکیل گروههای تخصصی بین اعضا مجمع در رشتههای گوناگون امری علمی اجتماعی هنری و غیره و ترتیب برنامه های مطالعه و تحقیق توسط این گروه ها و انتشار نتیجه تحقیقات مذکور به صورت جزوات و غیره
ن - ایجاد تسهیلات جهت ترویج امر مقدس ازدواج بین خانواده های بهایی
ص - ایجاد بوفه مختصر در مجمع بلامانع است مشروط بر اینکه برنامه های بوفه و پذیرایی مجمع به ساده ترین وجه ممکن برگزار شود و برنامه های اصلی مجمع را تحت الشعاع قرار ندهند.
ماده 5 - اداره امورداخلی مجمع به عهده یک نفر ناظم که از طرف لجنه یا هئیت انتخاب می گردد و در صورت امکان به طور ثابت ( فی المثل هر سه ماه یکبار) محول می گردد.
ماده 6- لجنه اماءالرحمن یا هئیت مجمع اماءالرحمن برنامه مجمع را با توجه به وظایف فوق الذکر هر سه ماه یکبار تهیه مینمایند.
تبصره 1 - در صورتیکه برنامه مذکور توسط هئیت محلی تهیه گردد بایستی به تصویب لجنه اماءالرحمن برسد.
ماده 7 - در صورتیکه مخارج مجمع از طریق دریافت حق عضویت مختصر ( ماهانه یا سالیانه ) تامین گردد و از صندوق محفل مقدس روحانی محلی کمکی خواسته نشود مرجح است ( با تصویب محفل مقدس روحانی)
ماده 8- کلیه نسوان بهایی از سن 15 به بالا که نام ایشان در دفتر سجلات امری به ثبت رسیده باشد می تواند به عضویت مجمع در آیند
ماده 9 - تهیه وتنظیم آرشیو کامل جهت اعضا مجمع و صدور کارت عضویت جهت آنان.
ماده 10 - در صورت توسعه امور و اقدامات مجمع لجنه اماءالرحمن یا هئیت مجمع می توانند اقدام به تشکیل کلیه یا برخی از کمیسیونهای ذیل نموده و وظایف و حدود و اختیارات آنان را مشخص سازند.
الف - کمیسیونهای برنامه ریزی
ب - کمیسیون هنری
ج - کمیسیون انتشارات
د - کمیسیون عضویت
ه - کمیسیون تحقیق
و - کمیسیون مالی
تبصره 1 - علاوه بر کمیسیون های فوق لجنه یا هئیت می تواند کمیسیونهای دیگری نیز انتخاب و تشکیل دهند.
تبصره 2 - تلفیق کردن یک یا چند کمیسیون بلامانع است.
تبصره 3 - کمیسیونهای مذکور تحت نظر هئیت مجمع یا لجنه اماءالرحمن انجام وظیفه نموده نتیجه اقدامات و فعالیت خود را هر سه ماه یکبار به لجنه یا هئیت فوق الذکر گزارش خواهند داد.
ماده 11 - هرگونه تغییر و اصلاح هر یک از مواد این اساسنامه با تصویب محفل مقدس روحانی ملی بهاییان ایران خواهد بود.
ماده 12 - اجرای این اساسنامه صرفا با توجه به مقتضیات محلی ( با نظر محفل مقدس روحانی محلی بایستی انجام گیرد)
این اساسنامه در 12 ماده و 4 تبصره در تاریخ 4 شهر السماء 126 بدیع مطابق اول شهریور ماه 1348 شمسی در یازدهین جلسه لجنه ملی اماءالرحمن به تصویب و در جلسه محفل مقدس روحانی ملی بهاییان به توصیب نهایی رسیده و قابل اجرا است.