نسوان -

مرجع فیش
- ن س - 4 - 128 - 1
موضوعات

راهنمایی لجنه ملی اماءالرحمن
حضرت ولی مقدس امرالله می فرمایند :
" امر ترقی نسوان و تشویق حضرات اماءالرحمن در تحصیلات مادی و معنوی و خدمت به امرالله و تعاون و تعاضد شان با حضرات رجال در تحکیم و تقدیم امرالله در این دور اعظم عموما و در این اوقات خصوصا از امور اساسیه محسوب"
لجنه ملی اماءالرحمن به منظور پیشرفت جامعه نسوان بهایی در سرتاسر ایران در زمینه توسعه دایره معلومات امری و غیر امری خدمات تبلیغی و اجتماعی و به طور کلی درک هر چه بیشتر مفهوم حیات عائله بهایی و نحوه صحیح مدیریت خانواده بهایی انجام وظیفه می نماید. شاید بتوان که علی الاصول نفس لجنه ملی اماءالرحمن (در سطح برنامه ریزی و ستاد) و لجنات محلی اماءالرحمن ( در سطح اجرایی و صفه) و محافل مقدسه محلیه (از نظر همکاری) بیشتر عبارتست از اطمینان از اینکه کلیه افراد خانواده های بهایی ایران دقیقا به وظایف خویش از نظر یک فرد بهایی و عضوی از جامعه عظیم بهایی واقف و آگاه و عاملند و خانمهای بهایی به عنوان همسر ، مادر و مدیر عائله با بصیرت هر چه تمام تر و با روحیه کامل بهایی بر پیاده کردن حیات واقعی عائله بهایی در خانواده های عزیز خویش نظارت دقیق و سهم داشته قدم به قدم اجرای دستورات مقدسه الهیه و بهبود وضع روحانی و مادی عائله خویش را به نحویکه منطبق با نصوص الهیه باشد دنبال مینماید. بدین ترتیب مرکز توجه و هدف اساسی لجنات اماءالرحمن عائله بهایی است نه صرفا نسوان بهایی. علت تاکید روی کلمه اماءالرحمن در این لجنات آن است که ایشان نقشی اساسی و مهم در زمینه تربیت افراد بهایی واقعی ایجاد خانواده های بهایی ودر نتیجه تشکیل یک جامعه بهایی نمونه بر عهده دارند. پس اصلح آن است که بگوییم لجنات محلی اماءالرحمن موظفند که به طور کلی بر امعه بهایی شهر خویش از نظر کیفیت اطلاع بر نصوص مبارکه و از لحاظ خط مشی و سلوک بر اساس اصول حیات عائله بهایی نظارت و کنترل داشته باشد و نسوان بهایی محل خویش را که در واقع ایادی لجنه دراجرای وظیفه مهم فوق الذکر می باشند از طریق اجرای مواد نظامنامه لجنه جهت این امر خطیر آماده و مهیا و مجهز سازند. زیرا بنا بر نصوص الهیه مادران نقشی بسیار مهم و اساسی در ایجاد جامعه ای بارز و مشخص بر عهده دارند. حضرت عبدالبهاء ارواحنا لرمسه الاطهر فدا می فرمایند : " زنان یک رکن مهم از دو رکن عظمیند و اول مربی و معلم انسانی ... حالا اگر معلم و مربی ناقص باشد چگونه مربی کامل گردد... لهذا باید نساء را تربیت کامل نمود."
و نیز می فرمایند " تربیت نساء اعظم و اهم از تربیت رجال است اگر مادران ناقص باشند اطفال نادان و جاهل گردند."
تنها در این صورت است که مصداق بیانات مبارکه در خصوص نساء جامه عمل خواهد پوشید و تنها بدین طریق است که حیات عائله بهایی به نحو اکمل و اتم در جامعه کوچک بهایی خواهد درخشید و آن جامعه را به عنوان نمونه ای بارز و درخشان در هر شهر و دیار و قصبه و قریه ای چون لولو درخشانی مجهز و مبرز خواهد ساخت زیرا می فرمایند " اگر جمعیت نساء ترقی و اقتدار پیدا نماید بسیاری از اموری را که رجال از عهده بر نمی آیند جاری و مجری خواهند داشت" حضرت عبدالبهاء
محافل مقدسه روحانیه محلی باید اولا نظامنامه لجنات اماءالرحمن را به دقت هر چه تمام تر در نفس محفل خویش مطاالعه فرمایند و هر چند گاه یکبار که فرصتی دست می دهد آن را مجددا مورد مطالعه و یادآوری و بحث قرار دهند تا خود به عنوان بیت عدل جامعه خویش بر مواد این نظامنامه تسلط و اطلاع داشته باشند. ثانیا در اولین فرصت اقدام به تشکیل لجنه اماءالرحمن نمایند و بکوشند که اعضا این لجنه از بین افراد مجهز و مسلط و مومن به این اصول انتخاب گردند. آنگاه به طور مداوم بر اجرای دقیق وظایف مندرج در نظامنامه مذکور نظارت نماید تا هدف غایی از تشکیل این لجنات حاصل گردد. شک نیست که اگر خود اعضا محترممحفل مقدس روحانی محلی از اصول مذکور بی اطلاع باشند و آن را ما بین خویش مورد بحثو مداقه قرار ندهند نمیتوانند از لجنهتابعه انتظار داشته باشند وظایف خود را به نحو کامل ایفا نماید. همچنین از محافل مقدسه روحانیه محلی و مراکز قسمتها تقاضا می شود که از لجنات اماءالرحمن بخواهند به طور منظم (لا اقل هر سه ماه یکبار) گزارش اقدامات و خلاصه مجهودات خود را ( بر طبق نمونه چاپی که جهت کلیه نقاط ارسال شده است) تکمیل و از طریق محفل مقدس روحانی جهت لجنه ملی اماءالرحمن ارسال دارند. نقش محافل مقدسه روحانیه محلی در پیشبرد اهداف لجنات اماءالرحمن هر محل وظیفه خود را آنطور که شاید و باید اجرا نماید به نحویکه نتیجه آن در کلیه خانواده ها منعکس گردد. چون افراد جامعه به وظایف خویش آشنا می شوند تحقق وظایف سایر لجنات از قبیل تربیت امری، مهاجرت و تبلیغ ، خیریه و امثال آن نیز تسهیل خواهد گردید.
یک خانواده بصیر وهوشیار بهایی بهتر و دقیق تر وظایف خود را از لحاظ اهداف مورد نظر کلیه تشکیلات بهایی ( که همگی در حیات عائله بهایی خلاصه می شود) انجام خواهد داد. لجنات محلی اماءالرحمن با اجرای مواد نظامنامه نسبت به مسایل مهم ذیل اطمینان حاصل نمایند.
1- اینکه خود دقیقا به نقش لجنه و وظیفه بانوان بهایی و حیات عائله بهایی واقف اند و اگر احیانا احتیاج به اطلاعاتی اضافی دارند در مرحله اول با مراجعه به کتب و مدارک امری و سوال و مذاکره با افراد مطلع محل و در مرحله ثانی با مکاتبه با مرکز خود را کاملا برای اجرای وظیفه بسیار خطیری که بر عهده ایشان نهاده شده است مجهز نمایند.
2 - اینکه هر بانوی بهایی جامعه به تدریج و از طریق کلاسها ، کنفرانسها ، احتفالات و غیره به موقعیت و ارزش خویش به عنوان فرد مسئول تربیت افراد جامعه و پیاده کننده اصول و طرح عظیم حیات بهایی در جامعه واقف شود و از هر لحاظ آمادگی و شایستگی کافی برای اجرای وظایف خود را دارا گردد.
3 - اینکه هر بانوی بهایی جامعه خود در ابتدا یک بهای کامل و یک نمونه فرد هوشیار و بصیر و مومن و خدوم گردد وظایف خویش را نسبت به خود اجرا نماید ( مطالعه - دعا و عبادت - هنر آموزی - معاشرت صحیح و غیره )
4 - اینکه هر بانوی بهایی بداند که اولا خود به عنوان یک فرد بهایی وظایفی بر عهده دارد که قسمتی از آن شامل اداره منزل و همکاری با شوهر و جلب همکاری همسر و سایر افراد خانواده در ایجاد خانواده بهایی است و قسمت دیگر آن عبارتست از خدمت در جامعه وسیع و بزرگ امر و همگامی با رجال بلکه یشی گرفتن از ایشان در جبهه های خدمت ، تبلیغ ؛ مهاجرت و شرکت مستمر و فعال در تشکیلات امری است.
5 - اینکه بانوان بهایی روح حیات بهایی را در عائله های عزیز خویش اشاعه داده از آمادگی یک یک افراد عائله خود به عنوان سربازان جبهه خدمت و افراد آماده باش برای پیشبرد اهداف دنیای فعال امر اطمینان حاصل کنند ودر واقع برنامه ریز سیاست ایجاد روح بهایی در خانواده های خود بوده طرح مهم سعادت عائله بهایی را به مورد اجرا گذارند.
6- اینکه آقایان بهایی به نقش نسوان در خانواده ، درامر ، در اجتماع آگاهی داشته مشوق همسرانشان در کسب معلومات امریو غیر امری و خدمات امریه بوده و همگام ایشان دراجرای طرح سعادت خانواده باشند.
7 - اینکه نسوان بهایی مشوق و پشتیبان رجال در خدمات امریه باشند.
اول - تفهیم حیات عائله بهایی و طرز اداره خانواده بهایی به انحاء گوناگون از قبیل جلسات بحث و محاوره.
دوم - تشکیل کلاسها یا تشویق نسوان برای شرکت در کلاسهای مشابه به منظور آموختن سواد و کسب حداقل معلومات امری.
سوم - تشویق نسوان برای ازدیاد معلومات امری و غیر امری حتی تا مراحل عالی تحصیلات دانشگاهی و کلاسهای عالی امری.
چهارم - عادت دادن نسوان بهایی به مطالعه کتب امری ، ادبی وعلمی ( از طریق تشویق مقاله نویسی و غیره )
پنجم - تشکیل کلاس تربیت معلم ، راهنما ، ناطق ، مشوق جهت تدریس و هدایت احبا و خانواده ها و انجام سفرهای تشویقی و تبلیغی.
ششم - تشویق بانوان به شرکت فعال در تشکیلات امری.
هفتم - تشکیل مجمع نسوان.
هشتم - تشکیل انجمن های شور روحانی محلی ( مراکز قسمت) با تصویب محفل روحانی مرکز قسمت امری.
نهم - ارسال منظم گزارش خلاصه مجهودات طبق نمونه ارسالی ( لا اقل هر سه ماه یکبار)
شک نیست اجرای مواد فوق باید با توجه به امکانات محلی و با کسب نظر محافل مقدسه روحانیه محلیه انجام پذیرد.