حاجی محمد رضا

مبلغ بهائی جناب مطلق که آخوندها از مذاکره سرباز زده بودند شایعات برایشان گران آمد وبرای ضوضا مشغول توطئه گردیدند دو سه روز بعد یکی از احبای یزدی موسوم به حاجی محمد رضا خبر آورد که آخوندها در مدرسه سلطانی اجتماع کرده اند و پس از مشورت و تبادل آراء فکرشان باینجا منتهی شده که میرزا عبدالله طهرانی را حاظر کنیم و از او نوشته بگیریم که اگر در مباحثه محکومش کردیم بدارش باویزیم و اگر او ما را محکوم ساخت از کاشان اخراجش کنیم اتفاقا در همین اثنا ارباب فضل الله نامی از احبای جوشقان پیغام فرستاد که احبا منتظرند که چند روزی باین صفحات تشریف بیاورید جنا ب مطلق در جواب اظهار داشت که منهم مشتاق دیدار دوستان آن نقطه هستم ولی اگر حالا از شهر حرکت کنم حمل بر خوف و هراس خواهد شد و ضرش بامرالله وارد خواهد شد 

منبع
مصابیح هدایت جلد 4 صفحه 136