ملا محمد شرییانی

از مسلمین مسافر که با جناب مطلق هم سفر بودند به سمت عراق شخصی بود به نام حاجی شیخ حسن نجفی و پسر ملا محمد شرییانی که جدیدا از عتبات عالیات بایران آمده با نوکر و پسر خود عازم خراسان بود جناب مطلق خیلی با او گرم گرفت و محبت کرد ودر ورود به عراق آنها را به منزل برد و چهار روز مهمان کرد و صحبتهای امری داشت تا اینکه هر سه نفر بامرالله اقبال کردند و زیارت مشهد رضا را به ملاقات احبای خدا مبدل ساخته به طهران شتافته و لدی الورود تلگرافی بدین مضمون مخابره کردند «عراق جناب آقا میرزا تقی خان قاجار خدمت احبای الهی سلام برسانید شرییانی»

منبع
مصابیح هدایت جلد 4 صفحه 127