میرزا محمد خان تبریزی (پرتوی)

جناب مطلق باری بعد از طی طریق به همدان رسید و قصدش این بود که جناب آقا میرزا محمد خان تبریزی (پرتوی) را برحسب وعده ئی  که باحبای کرمانشاه داده بود به جای خود روانه  آنجا کند و خود مختصر ملاقاتی با دوستان همدان به عراق رهسپار شود ولی پس از عزیمت جناب میرزا محمد خان احبای همدان از حرکت مطلق مانع شدند و مدت پنج ماه و بیست روز در آن نقطه اقامت و با شصت و شش نفر مبتدی که اکثرشان از نفوس مهمه و صاحبان حیثیت بودند ملاقات و مذاکرات تبلیغی نمود

منبع
مصابیح هدایت جلد 4 صفحه 127