ابراز نگرانی سازمان بین المللی کار از سرکوب اقتصادی بهائیان در ایران

تاریخ خبر
1
اوت
2013
میلادی
10
مرداد
1392
شمسی
منبع
سرویس خبری جامعۀ بهائی: http://news.persian-bahai.org/story/401

ژنو – سازمان بین المللی کار (ILO) از ادامۀ تبعیض اقتصادی و آموزشی علیه بهائیان در ایران ابراز «نگرانی عمیق» کرده است.

در اين مورد یک کمیتۀ سازمان کار، که مسئولیت نظارت بر تأمین حق عدم تبعیض در استخدام و اشتغال در سطح جهان را بر عهده دارد، گفت مورد بهائیان ایران به خاطر «تبعیض روشمند» از سوی حکومت «به طور ویژه ای جدّی» باقی مانده است.

دیان علائی، نمایندۀ جامعۀ جهانی بهائی در سازمان ملل متحد در ژنو، گفت: «سازمان بین المللی کار هیئتی سه جانبه است که نمایندگانی از حکومت ها، کارگران و کارفرمایان سراسر دنیا در آن عضویت دارند. به همين خاطر گزارش کمیته که در تیر ماه (اواخر ژوئن) منتشر شد، اهمیت ویژه ای دارد، زیرا نمایان گر نظر نه تنها حکومت ها، بلکه کارگران و کارفرمایان است. این که سازمان کار به موج ابراز نگرانی بین المللی از ادامۀ تبعیض علیه بهائیان ایران در محل کار و آموزش پیوسته، نشانۀ مهمی در برداشت جهانی از اين مسأله است.»

خانم علائی گفت: «در حقیقت، ایران نه تنها از پیشرفت در رفع تبعیض باز مانده، بلکه وضعیت بدتر شده است. از دی ماه گذشته (ژانویۀ امسال)، تعداد مغازه¬های تعطیل یا لغو جواز شدۀ متعلق به بهائیان افزایش چشم گیری داشته است.»

خانم علائی گفت برای مثال در اواخر سال گذشته، حدود ۳۲ مغازه متعلق به بهائیان در همدان تعطیل شد و در اسفند ماه گذشته (اواخر فوریه) همۀ مغازه داران آن شهر، به استثنای دو مورد، از سوی مقامات برای بازجوئی احضار شدند. بعداً مغازه های بسیاری از آنها تعطیل شد.

خانم علائی گفت: «یک مغازۀ بهائی در همدان، به خاطر آن که گرداننده اش از باز کردن مغازه در روزهای مقدس بهائی سر باز زد، تعطیل شد. وقتی او شروع به فروختن کالا از وانت خود کرد، وانت را هم توقیف کردند. محل سکونت او نیز مورد یورش قرار گرفت و حساب بانکی اش بسته شد. انواع تبعیضها از اين نوع علیه بهائیان در سراسر ایران رخ می-دهد.»

خانم علائی گفت تبعیض در آموزش عالی نیز علیه بهائیان ایران ادامه دارد و اشاره کرد که این تبعیض به مدارس فنی و حرفه ای نیز که در حوزۀ نظارت سازمان کار قرار می گیرند، تعمیم يافته است.

خانم علائی با اشاره به یادداشتی محرمانه که حکومت در سال ۱۳۸۵ (۲۰۰۶) صادر کرده بود، گفت: «تعدادی از مدارس فنی و حرفه ای در میان ۸۱ دانشگاه ایرانی قرار داشتند که در سال ۱۳۸۵ (۲۰۰۶) به طور ویژه به آنها دستور داده شد هر دانشجویی را که بهائی بودنش آشکار شود اخراج کنند.»

کمیتۀ سازمان بین المللی کار در نتيجهگيری اين گزارش از «حکومت» ایران خواسته است «برای مبارزه با تبعیض علیه اقلیت های قومی و اقلیت های دینی غیررسمی به ویژه بهائیان اقدام قاطع به عمل آورد.»

در اين گزارش از نمایندگان کارگران، کارفرمایان و حکومت ها نیز در زمینۀ وضعیت ایران نقل قول هائی شده است. اينگونه نظرها بدون نام ذکر شده تا استقلال کمیته در برابر اعمال فشار از سوی حکومت ها تضمین شود.»

در گزارش آمده: «اعضای کارگری بیان داشتند که با وجود بررسی های متعدد این پرونده، هیچ پیشرفت واقعی در اجرای میثاق انجام نشده است. ناتوانی حکومت از لغو حتی آشکار ترین قوانین و مقررات تبعیض آمیز عمیقاً تأسف برانگیز است.»

بنا بر این گزارش، اعضای کارگری هم چنین پیشنهاد کردند که هر چه زودتر یک مأمور عالی رتبه برای بازدید از کشور، با هدف حقیقت یابی و وضع یک برنامۀ اقدام زمان بندی شده برای تضمین پای بندی به میثاق، فرستاده شود.

اعضای کارفرما نیز خواستار آن شدند که «حکومت گام های روشنی در جهت تضمین حمایت فراگیر علیه تبعیض مستقیم و غیرمستقیم در همۀ عناوین برشمرده شده در میثاق بردارد.»

از چندین حکومت، از جمله اتحادیۀ اروپا و کانادا، نیز در گزارش نقل قول شده است.

برای مثال نمایندۀ دولت کانادا گفت اقلیت های دینی با تبعیض دائمی و فراگیر روبرو هستند.

بنا به این گزارش، نمایندۀ دولتی کانادا در سازمان گفت: «پیروان آئین بهائی در دسترسی به آموزش، دانشگاه و اشتغال در بخش دولتی مورد تبعیض هستند؛ آنها از مالکیت، استخدام و آموزش محروم
شده اند. این که حکومت عليرغم تقاضاهای مکرر کمیته برای ایجاد تغییر، هم چنان از رعایت وظایفی که به موجب میثاق دارد بازمانده، حاکی از عدم جدیت و حسن نیت است.»