بیست و سوم می 2000

تاریخ صدور پیام
23
مه
2000
میلادی
3
خرداد
1379
شمسی
7
شهر العظمة
157
بدیع
موضوعات پیام
مجموعه‌ی نصوص راجع به صوم و صلاة

ترجمه‌ی متحد المال دار‌الانشاء بیت‌العدل اعظم
خطاب به عموم محافل روحانی ملّی
مورّخ ٢٣ می‌٢٠٠٠

یاران عزیز الهی
با کمال خوشوقتی نسخه‌ای از مجموعه‌ی نصوص مبارکه در باره‌ی اهمیت صوم و صلوه‌ی را که اخیراً تهیه شده به ضمیمه ارسال میداریم. این مجموعه بنا بر امر بیت‌العدل اعظم بوسیله‌ی دائره‌ی مطالعه‌ی نصوص و الواح در مرکز جهانی بهایی و در ارتباط با تصمیم اخیر معهد اعلیٰ دائر بر تعمیم بین‌المللی اجرای احکام مربوط به عبادات بهایی که در پیام مورّخ ٢٨ دسامبر ١٩٩٩ ابلاغ گردید به انگلیسی تهیه شده و مشتمل بر ترجمه‌ی رسمی چهل و هشت قطعه از منتخبات الواح حضرت بهاء‌الله و حضرت عبدالبهاء و نیز ترجمه‌ی رسمی شش دعا از ادعیه‌ی منزله از قلم اعلیٰ است که قبلاً ترجمه و نشر نشده بوده‌اند.
مندرجات این مجموعه را می‌توان بنحو مقتضی در اختیار یاران الهی قرار داد. نسخه‌ی ضمیمه برای نمونه ارسال می‌گردد. نسخ اضافی از این مجموعه را مرکز جهانی نمی‌تواند در اختیار علاقه‌مندان قرار دهد، امّا در صورت لزوم میتوان متن الکترونیکی این مجموعه را ارسال نمود. تردیدی نیست که در اثر اقداماتی که برای نشر آثار امری مبذول می‌گردد بتدریج ترجمه‌ی این نصوص به زبان‌های مختلف طبع و نشر خواهد شد.
با تحیات ابدع ابهیٰ
دار‌الانشاء