گزيده هايى از آثار بهائى در زمينه معناي رنج و سرّ فدا