اخلاق و حیات بهایی -

مرجع فیش
- ت ه - ح ی - 1- 128 - 1

نصوص مبارکه
1- حضرت بهاءالله جلت عظمه در کتاب مستطاب اقدس می فرمایند :
" طوبی لمن تزین بطراز الاداب و الاخلاق انه ممن نصر ربه بالعمل الواضح المبین" " خوشا به حال کسی که به زیور آداب و اخلاق مزین شده البته او از کسانی است که خدای خود را با عمل واضح و آشکار کمک کرده است"
2- در لوح دیگر می فرمایند : " کردار نیک گواه راستی گفتار است امید آنکه اخیار به روشنی کردار گیتی را روشن نمایند."
(نقل از کتاب اخلاق بهایی صفحه 11)
3- حضرت عبدالبهاء می فرمایند : " بهایی یعنی جامع جمیع کمالات انسانی "
4 - حضرت عبدالبهاء در لوحی چنین می فرمایند : " یاران الهی باید به موجب وصایا و نصایح نور حقیقت جمال قدم روحی لعتبه الفدا قیم کنند و یک یک را به موقع اجرا گذارند نه اینکه مجرد بخوانند و مودوع آوراق و الواح گذارند باید اوامر روحانیه و جسمانیه اسم اعظم روحی اتربه الفداء در حیز شهود جلوه نماید و در احوال و اطوار یاران الهی مجسم و مصور گردد والا ه ثمری و چه اثری ... بهایی باید شمع آفاق باشد و نجم ساطع از افق اشراق اگر چنین است نسبتش حقیق است والا نسبت مجازی است و بی ثمر و بی پا مانند شخص سیاه است نامش الماس و به حقیقت زاغ و غراب است ولی اسمش بلبل خوش آواز از انتساب اسمی چه فایده و از لفظ بهایی چه ثمر به حقیقت باید بهایی بود و ملتجی به عتبه مقدسه حضرت نامتناهی"
(نقل از کتاب اخلاق بهایی صفحه 16 -17 )
5 - حضرت ولی امرالله می فرمایند : " الیوم اساس اعظم و میزان اکمل و اتم و فارق بین حق و باطل اخلاق است نه اقوال هر حزبی که دارای آن باشد موید است و من لدی الحق و هر طایفه ای از آن محروم باطل است و از فضل و تایید الهی ممنوع"
(نقل از کتاب اخلاق بهایی صفحه اول )
6 - حضرت ولی امرالله در لوحی می فرمایند : " ... و همچنین معرفت مظهر ظهور اگر ثمر و نتیجه اش حسن سلوک و تزکیه اخلاق نباشد از نفوذ و تاثیر محروم و نزد اهل دانش و ارباب بصیرت قابل اعتنا نبوده و نیست. فتح و ظفر در این قرن انور نصیب مومن نیک رفتار است نه عالم بدکردار."
(نقل از کتاب اخلاق بهایی صفحه 17-18 )