تعاون و تعاضد -

مرجع فیش
- ت ه - ت ع - 3- 128 - 1
موضوعات

دستورات و قرارهای محفل روحانی ملی
1 - یکی از وظایف حتمیه محافل مقدسه روحانیه حفظ و حراست فقرا و رسیدگی به امور احبای عزیزی است که احتیاج به معاونت و مساعدت مالی و فکری دارند هر چند آن محفل مقدس کمال دقت و مواظبت را در این امر خطیر مبذول داشته و میدارند و تنفیذ تعالیم مبارکه را همواره نصب العین خویش قرار می دهند ولی ممکن است تذکر آن بیش از پیش مفید واقع گردد. امید است که آن محفل مقدس نهایت توجه و دقت را در این خصوص به عمل آرند و فقرا را که امانت الهی هستند به نحو احسن صیانت و مواظبت فرمایند این فقره از اعظم وظایف محافل مقدسه روحانیه است. با تقدیم تکبیرات روحانیه
منشی محفل
2- محفل مقدس روحانی شید الله ارکانه
به طوریکه محافل مقدسه روحانیه طبق نظامات بهایی واقف و مستحضرند امر مساعدت و اعانه به ملهوفین و نفوسی که به نحوی از انحا باید از طرف محفل به آنها مساعدت شود در عهده محافل مقدسه روحانیه است و ارجاع این امر به محفل روحانی ملی موردی ندارد. مستدعی است به وصول این متحدالمآل مقرر فرمایند از ارسال این گونه درخواست ها به محفل ملی خودداری فرمایند و در بودجه محفل همه ساله رقمی برای اینگونه اعانات منظور و با مطالعه کافی در اختیار نفوس مستحق بگذارند زیرا محافل روحانیه از هر لحاظ اعرف و ابصر به حال اینگونه نفوس بوده و در محل بهتر می توانند احتیاجات آنان را مرتفع فرمایند.
با تقدیم تحیات بهایی
منشی محفل