تحبیب و الفت -

مرجع فیش
- ت ه - ت ح - 1 - 128 -1
موضوعات

نصوص مبارکه
1- در کتاب مستطاب اقدس نازل عز قوله الاحلی :
" ایاکم ان تفرقکم شئونات النفس و الهوی کونوا کالاصابع فی الید و الارکان للبدن کذلک یعظکم قلم الوحی ان انتم من الموقنین " " مبادا اینکه متفرق کند شما را آلودگیهای نفسانی مانند انگشتان در دست و اعضا بدن باشید قلم وحی شما را چنین موعظه می کند اگز از اهل یقین هستید."
2 - ایضا در کتاب مستطاب اقدس نازل قله جل کبریائه :
" ایاکم ان تفسد وافی الارض بعد اصلاحها و من افسد انه لیس منی و نحن بر آمنه." " مبادا اینکه در روی زمین فساد کنید بعد از اصلاح آن و هر کس فساد کند البته او از من نیست و ما از او بیزاریم ."
3 - در کلمات مکنونه مسطور است : " ای دوستان من در سبیل رضای دوست مشی نمایید و رضای او در خلق او بوده و خواهد بود."
4 - حضرت عبدالبهاء می فرمایند : " تا توانید با یکدیگر عشق ورزید و همدیگر را پرستش نمایید ."
(نقل از صفحه 85 کتاب اخلاق بهایی)
5 - حضرت ولی امرالله در توقیع مبارک مورخ 16 دسامبر 1922 خطاب به احبای شرق چنین می فرمایند : " شرط ثانی اتحاد و الفت متحصنین است یعنی حفظ وحدت جمع اهل بها و سعی و کوشش در ایجاد و حفظ و تشدید روابط روحانیه که شرق و غرب و جنوب و شمال عالم بهایی را به یکدیگر چون اعضا و جوارح یک تن مرتبط و ممد و مساعد و ظهیر یکدیگر می سازد."
(نقل از منتخبات توقیعات مبارکه صفحه 400)
6 - ایضا حضرت ولی امرالله در توقیع منیع مورخ 27 شباط 1923 خطاب به احبای شرق می فرمایند :
" و نیز از وظایف محفل جهد در تالیف قلوب یاران است و رفع علت و اثر اختلاف و کدورت و اغبرار در جمیع احبا الله به هر وسیله ای باید هر برودت و کدورتی را به روحانیت و صفا تبدیل داد و سکون و خمودت را به وله و اشتعال مبدل کرد."
(نقل از منتخبات توقیعات صفحه 402)