عدم مداخله در امور سیاسی -

مرجع فیش
- ت ض - س ی - 1 - 128 - 1

نصوص مبارکه
1 - در کتاب مستطاب اقدس نازل عز قوله تعالی :
" لیس لاحد ان یعترض علی الذین لیحکمون علی العباد دعوا لهم ما عند هم و توجهوا الی القلوب " " کسی حق ندارد به هئیت حاکمه مردم اعتراض کند آنچه به آنان مربوط است به آنها واگذار کنید و شما توجه به قلب ها نمایید"
2 - در کتاب مستطاب اقدس نازل عز قوله تعالی :
" تالله لا نرید ان نتصرف فی ممالککم بل جئنا لتصرف القلوب انها لمنظر البهاء یشهد بذلک ملکوت الاسماء لو انتم تفقهون " " قسم به خداوند ما قصد نداریم در مملکت های شما تصرف کنیم بلکه ما برای تصرف قلوب آمده ایم زیرا قلوب منظر بهاء است شهادت می دهد به این موضوع ملکوت اسماء اگر شما بفهمید"
3 - حضرت عبدالبهاء جل ثنائه می فرمایند :
"بهاییان به امور سیاسیه تعلقی ندارند و در حق کل طوایف و آراء مختلفه دعا نمایند...
4 - میزان بهایی بودن و نبودن این است که هر کسی در امور سیاسیه مداخله کند و خارج از وظیفه خویش حرفی زند و یا حرکتی نماید همین برهان کافی است که بهایی نیست دلیل دیگر نمی خواهد.
5 - نفسی از احبا اگر بخواهد در امور سیاسیه در منزل خویش یا محفل دیگران مذاکره بکند اول بهتر است که نسبت خود را از این امر قطع نماید و جمیع بدانند که تعلق به این امر ندارد خود می داند.
6 - حضرت ولی امرالله می فرمایند :
" کل قلبا و ظاهرا و لسانا و باطنا به کلی در کنار و از این گونه افکار فارغ و آزاد باشیم و با هیچ حزبی رابطه سیاسی نجوییم و در جمع هیچ فرقه ای از این فرق مختلفه متنازعه داخل نگردیم "