تعلیم و تربیت -

مرجع فیش
- ت ر - 3 - 128 - 1
موضوعات

دستورات و قرار های محفل روحانی ملی
محافل مقدسه روحانیه شید الله ارکانهم
بطوریکه آن امنای الهی به خوبی واقفند تعلیم و تربیت نونهالان و حفظ و صیانت جوانان در این دور الهی از اهم وظایف والدین است و قصور در این امر مبرور مستوجب قهر و سخط الهی است . محافل وقدسه روحانیه موظفند همواره مستقیما و یا بوسیله ایادی و اجنحه خود یعنی لجنه های محلیه با اولیای نونهالان و جوانان در تماس باشند و طبق نصوص و بیانات ربانیه آنان را به وظایف خطیره ای که در قبال تهذیب اخلاق و تعدیل رفتار نونهالان و جوانان خود دارند متذکر سازند زیرا طبق نصوص الهیه هرگاه نورسیدگان و جوانان از فیض تعلیمات الهیه محروم مانن موجبات سرافکندگی و شرمساری والدین در پیشگاه عدل الهی فراهم شود و نتایج کلیه زحماتی را که در سبیل رشد و نمو قوای جسمانی نوردیدگان خود متحمل شده اند از دست خواهند داد استدعا می شود با تشکیل جلسات والدین این امر حیاتی را طبق نصوص الهیه به احبا تفهیم فرمایید و این تماس و ارتباط را همواره محفوظ نگاه دارید و تقویت نمایید تا به عون الله تعالی نونهالان و جوانان عزیز در جمیع امور ممتاز گردند و شایستگی انتساب به عتبه مقدسه سامیه الهیه را حایز شوند.
با رجای تایید
منشی محفل