تعلیم و تربیت -

مرجع فیش
- ت ر - 1 - 128 - 1
موضوعات

نصوص مبارکه
1 - جمال قدم ذکر الاعظم در کتاب مستطاب اقدس می فرمایند :
"... قد کتب علی کل اب تربیته ابنه و بنته بالعلم و الخط و دونهما عما حدد فی اللوح والذی ترک ما امر به فللا مناء ان یاخذوا منه ما یکون لازما لتربیتهما ان کان غنیا و الا یرجع الی بیت العدل..."
مضمون بیان مبارک به فارسی چنین است :
" واجب شده است بر هر پدری تربیت پسر و دخترش به علم و خط و غیر آن که در الواح الهی تعیین شده است. کسیکه ترک کند آن را که به او امر شده است بر امنای الهی است که بگیرند از او آنچه را که لازمست برای تربیت آن دو اگر غنی باشد والا راجع می شود به بیت عدل "
2 - جمال قدم جل اسمه الاعظم در لوح دنیا می فرمایند :
"... جمیع رجال و نساء آنچه را از اقتراف و زراعت و امور دیگر تحصیل نمایند جزیی از آن را از برای تربیت و تعلیم اطفال نزد امینی ودیعه گذارند و به اطلاع امنای بیت عدل صرف تربیت ایشان شود ... " صفه 16 کتاب منتخبات آثار تربیتی
3 - حضرت عبدالبهاء جل بیانه می فرمایند :
" ... از نصوص الهیه چه در کتاب اقدس و چه در سایر الواح این است : باید پدر و مادر اطفال خویش را تعلیم آداب و علوم نمایند یعنی علوم به قدر لزوم تا طفلی بی سواد نماند خواه از اناث و خواه از ذکور اگر چنانچه عاجز باشد بیت العدل تکفل تعلیم آن اطفال را بنماید در هر صورت نباید طفلی بی تعلیم ماند این از فرایض قطعیه است که اهمال در آن سبب قهر و غضب الهی می شود...."
صفحه 114 کتاب منتخبات آثار مبارکه راجع به تعلیم و تربیت
4 - حضرت عبدالبهاء در لوح اصحاب شور می فرمایند :
" ... رابع فریضه ... تمشیت امور عمومیه از قبیل تربیت اطفال و تهذیب اخلاق و تعلیم علوم نافعه از جمیع جهات و تاسیس مدارس و مکاتب به جهت ذکور و اناث..."
5 - حضرت عبدالبهاء در لوح مبارک صادره به افتخار جناب عبدالصالح علیه بهاءالله چنین می فرمایند :
" ای وش طالع چقدر در درگاه احدیت مقربی که به خدمت مدرسه نورسیدگان جنت ابهی موفقی قدر این موهبت بدان ای کاش عبدالبهاء به جای تو بود اشکر الله علی هذا النعمه العظمی علیک البهاء الابهی ع ع "
6 - حضرت ولی امرالله جل قدرته می فرمایند :
" ... مدارس تربیت از بنین و بنات این ایام از امور اساسیه لازم محسوب و این از وظایف محافل روحانی است که به معاونت یاران در تاسیس مدارس محض تربیت بنین و بنات در امور روحانیه و تعلیم اصول تبلیغ و تلاوت آیات و بینات و تحصیل السن و لغات به کل قوی بکوشند تا اسلوب تربیت بهاییان صیتش مشتهر گردد که اطفال از تمام طبقات در مدارس بهاییان تعالیم الهیه و علوم مادیه را بیاموزند و به این واسطه اسباب ترویج امرالله را فراهم آرند..."
صفحه 140 کتاب منتخبات آثار مبارکه راجع به تعلیم و تربیت
7 - حضرت ولی امرالله جلت قدرته می فرمایند :
" ... از جمله وظایف مقدسه محافل روحانیه تعمیم معارف تاسیس مدارس و ایجاد تسهیلات و لوازم تحصیل از برای عموم بنین و بنات است هر طفلی من دون استثناء باید از صغر سن علم قرائت و کتابت را کاملا تحصیل نماید و بر حسب میل و رغبت به قدر استعداد و استطاعت خویش در اکتساب علوم عالیه و فنون نافعه و لغات مختلفه و حرف و صنایع موجوده همت و سعی موفور مبذول نماید. اعانه و دستگیری اطفال فقرا در کسب این کمالات علی الخصوص در تحصیل مبادی اولیه برای اعضای محافل روحانیه فرض و واجب و از فرایض مقدسه وجدانیه امنای الهی در جمیع بلاد محسوب.."
صفحه 142 کتاب منتخبات آثار مبارکه راجع به تعلیم و تربیت
توضیح
خلاصه بیانات مبارکه به شرح ذیل است :
1- در دیانت مقدسه بهایی تعلیم و تربیت فرزندان اعم از دختر و پسر بر پدران واجب شده است.
2 - اگر پدری در تعلیم و تربیت فرزندان خود کوتاهی نماید بیت العدل اعظم ( در حال حاضر محفل روحانی محلی ) باید مخارج تربیت فرزندان را از پدرشان دریافت و هر اقدامی برای تربیت و تعلیم آنها لازم است به عمل آورد.
3 - اگر کوتاهی پدری در تربیت و تعلیم فرزندانش به علت عاجز بودن از تامین مخارج تربیت آنها باشد بیت العدل ( محل روحانی محلی ) باید مخارج لازم برای تربیت و تعلیم آن اطفال را پرداخت نماید.
4 - آنچه از نظر تعلیم و تربیت اطفال ضروری شاخته شده تعلیم علوم به قدر لزوم و تعلیم سواد است.
5 - تاسیس مدارس و مکاتب - تعلیم اطفال و تعلیم علوم نافعه - از قبیل :
زبانهای خارجی ( در حال حاضر زبانهای عربی - انگلیسی - آلمانی مقدم است ) نصوص و الواح الهیه - صنایع - حرف - کشاورزی - اصول تبلیغ امر مبارک - تاریخ ادیان - کتب مقدسه ادیان سالفه - تاریخ امر از جمله وظایف محافل مقدسه روحانیه است.