مسافرتهای تشویقی -

مرجع فیش
- ت ب - ت ش - 4 - 128 - 1

نظامنامه لجنه ملی تشویق بهاییان ایران به شرح ذیل خواهد بود :
1 - لجنه در اولین جلسه مبادرت به انتخاب هئیت عامله دائمی خود مرکب از ناظم - منشی - امین صندوق و خلاصه نویس خواهد نمود.
تبصره - در صورتیکه برای سایر امور جاریه از قبیل احصائیه و ضبط و غیره متصدیانی لازم شود از بین سایر اعضا خود انتخاب خواهد نمود.
2 - در آخر هر سه ماه لجنه موظف است خلاصه مجهودات خود را تهیه و کتبا به عرض محفل وقدس روحانی ملی بهاییان ایران رساند و همچنین سواد خلاصه مذاکرات هر جلسه را در جلسه بعد پس از تصویب لجنه ضمن صورت حضور و غیاب اعضا به استحضار محفل مقدس روحانی ملی بهاییان ایران برساند.
3 - وظایف
الف - برای تقویت بنیه روحانی احبا و ترغیب و تحریص آنان به مطالعه و مداقه در الواح ئ آثار مبارکه و ایجاد روح مودت و وداد و الفت و اتفاق و قیام به خدمات امریه که خود اعظم نیرو برای سعادت جامعه است هر از چندی نمایندگانی از اعضا لجنه و یا ناشرین محترم نفحات الله و یا سایر نفوس مخلصه که اسامی و صلاحیتشان قبلا باید به تصویب و تایید محفل مقدس روحانی ملی بهاییان ایران رسیده باشد به کلیه مراکز امریه و جمعیت های بهایی و نقاط منفرد اعزام تا ضمن سقایه این اشجار برومند وظایف مهمه خطیره آنان را متذکر و درباره پیشرفت جامعه به شوی ترقی و سعادت مشاوره و مذاکره نمایند.
بدیهی است در هر قسمت امری با نظر و صلاحدید محافل مقدسه روحانیه مبادرت به ملاقات احبا و تذکار وظایف آنان خواهند نمود.
ب - نماینده و یا مشوق اعزامی به محض ورود به محفل باید با محفل مقدس روحانی تماس حاصل نموده و ضمن تسلیم معرفی نامه خود قبل از شروع به انجام وظیفه اطلاعات دقیق محل را کسب و مورد استفاده قرار دهد.
ج - راهنمایی یاران حضرت رحمن بوسیله مشورت با محافل مقدسه روحانیه مخصوصا متوجه ساختن احبا به اینکه جمیع اعمال و کردار و رفتار باید با موازین امریه منطبق باشد.
د - تماس با جوانان عزیز بهایی هر محل و استماع مشکلات و موانع آنان و حتی المقدور اقدام به برطرف ساختن آن موانع و مشکلات با نظر و صلاحدید محافل مقدسه روحانیه.
ه - ملاقات و تماس با نفوس دور افتاده که حشر و آمیزشی با جامعه ندارند و ترغیب آنان به شرکت در تشکیلات و قیام به خدمات امریه.
و - تماس با نفوسی که بهایی و بهایی زاده هستند ولی به علل و جهاتی تا حال اسم خود را در سجلات بهایی ثبت ننموده و ترغیب آنان به تسجیل.
ز - تذکر به احبا جهت رعایت کامل کلیه شئونات و شعایر امریه.
ح - پس از مطالعه کامل در صورتیکه در محل نواقصی از نظر تشکیلات امریه و پیشرفت امور مشاهده نماید برای رفع ان به محفل مقدس روحانی یادآوری خواهند نمود.
ط - تذکار و تقاضا از اعضا محافل مقدسه روحانیه برای معاشرت و ارتباط دوستانه با اولیا امور محل.
ی - مطالعه کامل در احتیاجات محلی احبا برای عرض راپرت به محفل مقدس روحانی ملی بهاییان ایران جهت اخذ تصمیم مقتضی .
ک - علاوه بر وظایف مذکوره در فوق هر گونه مسائلی که محفل مقدس روحانی ملی بهاییان ایران به این لجنه مراجعه فرمایند اجرا و انجام خواهد نمود.
این نظامنامه در سه ماده و یک تبصره و 11 بند در دومین جلسه لجنه مورخ اول شهر العظمه 126 مطابق 27 اردیبهشت ماه 1348 به تصویب رسید که تصویب نهایی به محفل مقدس روحانی ملی بهاییان ایران تقدیم شود.
منشی لجنه